fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

Prezentacja kierunku PEDAGOGIKA 

Forma studiów

 • stacjonarne
 • niestacjonarne

Poziom studiów - II stopnia

Uzyskany tytuł po ukończeniu studiów - magister

Czas trwania - 2 lata

Opłata za studia

 • bezpłatne studia stacjonarne
 • opłata semestralna za studia niestacjonarne: 3500 zł

Wysokość opłaty rekrutacyjnej - 85 zł    


Cel studiów     

Celem studiów jest zdobycie przez absolwentów wszechstronnej wiedzy, umiejętności analitycznych, diagnostycznych i prognostycznych. Dzięki temu umiejętnie podejdą do rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych, resocjalizacyjnych, opiekuńczych, pomocowych.


Moduły

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną - absolwenci zdobędą wiedzę oraz umiejętności praktyczne, które są niezbędne w pracy opiekuńczo-wychowawczej i pracy z rodziną pozwalające między innymi na rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów pojawiających się w rodzinach, środowiskach wychowawczych i związanych z opieką. Studia na tej specjalności przygotowują do pracy opiekuńczo- wychowawczej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi w placówkach wsparcia dziennego.

pedagogika resocjalizacyjna - absolwenci będą przygotowani do podejmowania pracy związanej z wtórną socjalizacją, z osobami nieprzystosowanymi społecznie oraz zagrożonymi nieprzystosowaniem. Absolwent będzie miał kompetencje w zakresie projektowania, realizacji i ewaluacji działań wychowawczych oraz profilaktycznych.


Perspektywy zatrudnienia           

 1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze (np. domy dziecka), internaty, bursy i hufce pracy
 2.  Poradnie (rodzinne, psychologiczno-pedagogiczne, specjalistyczne)
 3.  Domy Pomocy Społecznej
 4.  Gminne Ośrodki Pomocy, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
 5.  Placówki socjalizacyjne i resocjalizacyjne
 6.  Placówki wsparcia dziennego
 7.  Placówki interwencyjne,
 8. Ośrodki kuratorskie,
 9.  Placówki dla nieletnich
 10. Zakłady karne, areszty śledcze oraz służby sądowe i więzienne

Terminy naboru

I nabór: 24 czerwca 2024 r. - 31 lipca 2024 r.
II nabór: 1 sierpnia 2024 r. - 16 września 2024 r.

 


Kryteria naboru na kierunek pedagogika

 

Punkt nr I

ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku „pedagogika” lub „resocjalizacja”.

 

Punkt nr II

 1. ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich na kierunkach przynależących w całości lub w części do dziedziny nauk społecznych z przygotowaniem pedagogicznym lub bez przygotowania pedagogicznego [według rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1818) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2202)].

 2. ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich na kierunkach przynależących w całości lub w części do obszaru nauk społecznych lub obszaru nauk humanistycznych z przygotowaniem pedagogicznym lub bez przygotowania pedagogicznego [według rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 179, poz. 1065)]. 

 

Punkt nr III

ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich na innych kierunkach z obowiązkiem uzupełnienia brakujących efektów uczenia się wymaganych na kierunku

 

Chcąc dokonać rejestracji na studia, kliknij w poniższy obrazek