fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Bieżące zjawiska i tendencje, które zachodzą w różnych sferach życia społeczno-gospodarczego miasta, regionu, kraju i świata miały kluczowy wpływ na powstanie i kształt „Strategii rozwoju PWSZ w Koninie na lata 2021-2024”. Dokument będzie aktualizowany, bo jak mówi jej rektor, dr hab. Artur Zimny, prof. PWSZ w Koninie: ‒ Stanie w miejscu oznacza regres.

Nawet mała firma ustala priorytety działania, a co dopiero uczelnia, która w swoim regionie jest największa i ma istotne znaczenie dla poziomu wykształcenia jego społeczeństwa i miejscowego rynku pracy. Sposób zarządzania nią i kreowanie wizerunku ma wpływ nie tylko na rekrutację kandydatów na studia, ale również postrzeganie jej przez otoczenie, którego jest przecież ważną częścią.

W kontrze do depopulacji

Od chwili powstania w 1998 r. strategia i cele są stale modyfikowane. ‒ Prace nad tą najnowszą rozpoczęły się we wrześniu ubiegłego roku, wraz z początkiem kadencji nowych władz uczelni. Do sformułowania wstępnej propozycji wizji, misji i celów strategicznych wykorzystano dedukcję, indukcję, porównania w czasie i przestrzeni ‒ mówi dr hab. Artur Zimny, ekonomista nie tylko z wykształcenia, ale i powołania. Do analizy strategicznej uczelni zastosowano popularną metodologię SWOT. ‒ Diagnoza silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń była w zasadzie jednomyślna. Odczucia wszystkich zaangażowanych w opracowanie strategii były bardzo podobne, a ich wskazania różniły się jedynie stopniem szczegółowości – wyjaśnia.

Stosunek mocnych (10) do słabych stron uczelni (7) wypada na korzyść tych pierwszych. Najistotniejsze to szeroka i elastyczna oferta studiów I i II stopnia, kompetentna kadra dydaktyczna z doświadczeniem praktycznym oraz bardzo dobre warunki lokalowe i dobrze wyposażona baza dydaktyczna. Co jest słabością? Ciągle zbyt słabo rozwinięta oferta edukacyjna w języku angielskim. ‒ Dlatego podjęliśmy kroki zmierzające do utworzenia kierunku studiów pierwszego stopnia „International Business”, na którym – w założeniu – wszystkie zajęcia będą prowadzone w języku angielskim. I to w pełnym cyklu kształcenia, czyli przez trzy lata, aż do uzyskania tytułu zawodowego licencjata – zapowiada rektor.

Co do szans (9) i zagrożeń (8) wynikających z otoczenia uczelni, to niewątpliwie na jej plus działa brak konkurencyjnej uczelni publicznej w Wielkopolsce Wschodniej i wzrost wymagań pracodawców co do umiejętności praktycznych. Obawy budzi za to depopulacja regionu, szczególnie odpływ młodych ludzi do dużych miast, oraz mała chłonność rynku pracy i malejący w całej Polsce, a więc i w naszym regionie współczynnik skolaryzacji, czyli liczba studiujących porównana z liczbą ludzi w tym samym wieku, którzy nie studiują. Poziom jego spadku najlepiej pokazują liczby – w roku akademickim 2010/2011 wynosił w kraju 40,8% (wówczas był najwyższy), a osiem lat później – 35,6%.

Szansa dla młodych, wsparcie dla regionu

Uruchamiane od 1998 r. publiczne uczelnie zawodowe miały być rodzajem rekompensaty dla miast i regionów, które po reformie administracyjnej kraju w 1999 r. straciły status województwa. Większość z nich dobrze wykorzystała szansę i zaaklimatyzowała się w środowisku. A samorząd oraz otoczenie społeczne i gospodarcze poczuły, że warto dbać o nie, nauczyły się też korzystać z ich obecności, a przede wszystkim owoców ich działalności. Dziś, po ponad 22 latach, te najstarsze, jak PWSZ w Koninie, okrzepły, co nie oznacza, że mogą spocząć na laurach. ‒ W ewoluującej rzeczywistości wizja, misja i cele muszą się do niej dostosowywać ‒ uważa rektor Zimny. ‒ Z jednej strony nie mamy na miejscu znaczącej konkurencji. Jednak to nie oznacza, że jesteśmy bezpieczni i nowe roczniki będą do nas płynąć bez naszego kiwnięcia palcem. Świat się kurczy, więc stanie w miejscu bardziej niż kiedyś oznacza regres. Z drugiej, jeśli zniknęlibyśmy z mapy Konina, byłaby to strata nie tylko dla nas, uczelni, ale również dla społeczności naszego regionu, czyli tych młodych ludzi, dla których jesteśmy najlepszą, a nierzadko również jedyną szansą na bezpłatne uzyskanie wyższego wykształcenia i awans społeczny ‒ zaznacza.

Dlatego uczelnia za swoją misję uznała tworzenie odpowiednich warunków do studiowania, pozwalających na sprawne zaspokajanie nie tylko wszechstronnych aspiracji edukacyjnych subregionu konińskiego, a także przygotowanie absolwentów do zaistnienia na rynku pracy oraz uświadomienie potrzeby ciągłego dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Natomiast wizja sformułowana w najnowszej strategii, która powinna zaspokoić wiele potrzeb brzmi: „Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie podmiotem o kluczowym znaczeniu dla zrównoważonego rozwoju subregionu konińskiego”. ‒ Będziemy dążyli do tego, by uczelnia w jeszcze większym stopniu została włączona do sieci podmiotów działających na rzecz rozwoju miasta i regionu, a w rezultacie, abyśmy stali się instytucją współwytyczającą kierunki rozwoju Wielkopolski Wschodniej – zapewnia rektor Zimny.

Transformacji uległy również główne cele strategiczne. ‒ Prawda jest taka, że na czynniki zewnętrzne nie mamy większego wpływu, dlatego wszystkie cele strategiczne i operacyjne koncentrują się na wzmocnieniu naszych najmocniejszych stron, ale również systematycznym niwelowaniu słabości. Skupimy się więc na doskonaleniu oferty edukacyjnej i jakości kształcenia oraz rozwijaniu współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym ‒ podkreśla rektor. Natomiast trzeci cel to wzmacnianie potencjału kadrowego i infrastrukturalnego uczelni. ‒  Bo choć kompetentna kadra również jest naszym atutem, to nigdy nie jest tak dobrze, by nie mogło być jeszcze lepiej ‒ przyznaje.

Istotny pracodawca

PWSZ w Koninie zatrudnia prawie 200 pracowników, w tym ponad 120 doświadczonych nauczycieli akademickich, oraz 70 fachowych i życzliwych pracowników administracji i obsługi. Ponadto z uczelnią współpracuje ponad 150 osób prowadzących zajęcia praktyczne. Uczelnia jest jednym z największych pracodawców w regionie konińskim, który, oprócz wypełniania wizji, misji i celów strategicznych, za istotne uznaje stworzenie dobrego klimatu sprzyjającego nie tylko kształceniu, ale też wypuszczaniu w świat ludzi pewnych swoich umiejętności i kompetencji.

Maria Sierakowska

Kliknij w obrazek, aby pobrać wersję w formacie PDF.

strategia rozwoju PWSZ w Koninie