fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Szanowni Państwo, Drodzy Pracownicy i Studenci PWSZ w Koninie,

po dość długim okresie niepewności i oczekiwania, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał 21 maja rozporządzenie przedłużające na wszystkich rodzajach studiów kształcenie w trybie zdalnym w uczelniach do 30 września 2020 roku. Znalazły się w nim jednak dwa istotne wyjątki – od 25 maja kształcenie w formie tradycyjnej może się odbywać na ostatnim roku studiów oraz w przypadku zajęć praktycznych, których nie da się zrealizować w formie kształcenia na odległość. Należy przyjąć, że zastrzeżenie to dotyczy również uzyskiwania zaliczeń oraz zdawania egzaminów na takich zajęciach. Ostateczne decyzje co do tego, które zajęcia powinny odbywać się w formie tradycyjnej pozostawiono rektorom poszczególnych uczelni. Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiczną, która przecież nie została do końca opanowana, decyzje o powrocie w mury uczelni są niezwykle trudne i wymagają ogromnej ostrożności i rozwagi. Trzeba przecież pamiętać, że podstawowym obowiązkiem każdego rektora jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim członkom wspólnoty akademickiej – studentom, nauczycielom akademickim, administracji oraz pracownikom obsługi.

Z dniem 25 maja powróciła do pracy w biurach większość pracowników administracji, a nauczyciele akademiccy mogą wykonywać w Uczelni zadania powierzone im przez dziekanów. Podjąłem również decyzję o rozpoczęciu od poniedziałku 1 czerwca kształcenia w tradycyjnej formie w przypadku tych zajęć, gdzie jest to konieczne oraz w celu realizacji 20% zajęć, które do tej pory odbywały się w trybie asynchronicznym. Chciałbym jednocześnie zwrócić uwagę na kilka ważnych zastrzeżeń. Po pierwsze, na samym początku, w mury Uczelni wrócą studenci ostatnich roczników, czyli trzeciego roku studiów licencjackich i drugiego roku studiów magisterskich, a od 8 czerwca studenci pozostałych lat. Po drugie, w celu zminimalizowania zagrożenia epidemicznego, umożliwiłem kontynuowanie kształcenia na odległość w przypadku tych zajęć, gdzie taka forma jest możliwa, sprawdziła się i zapewnia możliwość osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się. Chciałbym podkreślić, że wszystkie wykłady i seminaria będą do końca roku akademickiego prowadzone w formie zdalnej, z możliwością organizacji konsultacji dla studentów w Uczelni lub przy wykorzystaniu technologii informacyjnych. Po trzecie, podjąłem decyzję o umożliwieniu przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w formie zdalnej, o ile takie rozwiązanie jest uzasadnione. Po czwarte, otwarta zostaje możliwość realizacji praktyk zawodowych. Ostateczne decyzje w większości tych kwestii pozostawiłem dziekanom poszczególnych wydziałów.

Chciałbym w tym miejscu przypomnieć, że rok akademicki został przedłużony do 17 lipca na studiach stacjonarnych i 19 lipca na studiach niestacjonarnych, sesja egzaminacyjna zakończy się 26 lipca, a prace dyplomowe można będzie składać do końca sierpnia, z możliwością ubiegania się o przedłużenie tego terminu o miesiąc. Nie oznacza to jednak, że ten harmonogram będzie wyglądał identycznie na wszystkich wydziałach, co wynika ze specyfiki poszczególnych kierunków, jak również liczby zajęć zrealizowanych do tej pory zdalnie. Bardzo zależy mi na tym, aby kształcenie zakończyć jak najwcześniej na ostatnich latach studiów, co pozwoli na sprawne zorganizowanie egzaminów dyplomowych. Jest też wiele niewiadomych, kwestii, które można będzie ostatecznie rozstrzygnąć, kierując się kolejnymi wytycznymi władz państwowych i służb sanitarnych. Chodzi mi tutaj, na przykład, o pisemny egzamin z języka obcego czy też formułę absolutoriów. Tego typu decyzje są uzależnione od kolejnych etapów znoszenia panujących ograniczeń i będę o nich Państwa na bieżąco informował.

Na zakończenie chciałbym wszystkim Państwu podziękować za zrozumienie i zaangażowanie w tych bez wątpienia trudnych czasach. Chciałbym także podkreślić, że stopniowy powrót w mury Uczelni nie zwalania nas z obowiązku zachowania niezbędnych środków bezpieczeństwa, tak aby zminimalizować rozprzestrzenianie się koronawirusa. Pragnę zapewnić, że podejmiemy wszelkie działania mające na celu ograniczenie takiego zagrożenia, a Państwa obowiązkiem jest bezwzględne stosowanie się do zaleceń służb sanitarnych, a także wytycznych będących załącznikiem do niniejszego komunikatu. Poniżej znajdziecie Państwo również wydane przeze mnie ostatnio zarządzenia.

Wytyczne

Zarządzenie nr 44/2020 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących organizacji zaliczeń i egzaminów oraz egzaminów dyplomowych w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19

Zarządzenie nr 45/2020 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 18 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wytycznych dotyczących organizacji działalności dydaktycznej, w tym organizacji praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19

Zarządzenie nr 52/2020 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa COVID-19

Powracając stopniowo do normalności, pamiętajmy o konieczności zachowania ostrożności, dbania o siebie i innych, szczególnie o osoby starsze i słabsze.

prof. Mirosław Pawlak
Rektor PWSZ w Koninie