fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony

Zakład Kształcenia Pedagogicznego Nauczycieli
 
  Wydziału Pedagogiczno - Artystycznego w Kaliszu   

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

oraz

Katedra Pedagogiki  i Pracy Socjalnej

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

mają zaszczyt zaprosić
na
XIV Wielkopolskie Forum Pedagogiczne

„NARZĘDZIA POMIARU DYDAKTYCZNEGO
WOBEC INNOWACJ I W EDUKACJ I”


które odbędzie się w dniach 9 - 11 maja 2016 r.

w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „Wityng” w Ślesinie k. Konina
 
Patronat naukowy: Komitet Nauk Pedagogicznych PAN
Patronat medialny: Forum Akademickie; Wychowanie na co Dzień


Komitet Naukowy:

Prof. zw. dr hab. dr h.c. Kazimierz Denek - przewodniczący
Prof. UAM dr hab. Jan Grzesiak - wiceprzewodniczący
Prof. GSW dr hab. Elżbieta Gaweł - Luty
Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Gogołek
Prof. zw. dr hab. Zenon Jasiński
Prof. zw. dr hab. Romuald Kalinowski
Prof. UwB dr hab. Anna Karpińska
Prof. WSPT dr hab. Maciej Kołodziejski
Prof. UZ dr hab. Mirosław Kowalski
Prof. UZ dr hab. Pola Kuleczka
Prof. UŁ dr hab. Marian Lelonek
Prof. UZ dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz
Ks. Prof. zw. dr hab. Janusz Mastalski
Prof. dr hab. Janusz Morbitzer
Prof. AWF dr hab. Piotr Oleśniewicz
Prof. zw. dr hab. Ryszard Parzęcki
Prof. PK dr hab. Czesław Plewka
Prof. UAM dr hab. Eugeniusz Piotrowski
Prof. zw. dr hab. Józef Półturzycki
Prof. zw. dr hab. Bronisław Siemieniecki
Prof. UO dr hab. Ewa Smak
Prof. dr hab. Jolanta Szempruch
Prof. UAM dr hab. Mirosław Śmiałek
Prof. zw. dr hab. Danuta Waloszek
Prof. zw. dr hab. Kazimierz Wenta
Prof. UŚ dr hab. Ewa Wysocka
Prof. zw. dr hab. Kazimierz Żegnałek
Prof. UKW dr hab. Krystyna Żuchelkowska


PROGRAM RAMOWY
9 maja 2016 r. - Ośrodek Szkoleniowo- Wypoczynkowy „Wityng” w Ślesinie
(Mikorzyn 1a, 62-561 Ślesin)
 
 • od 13.00 – rejestracja i zakwaterowanie uczestników
 • 14.00 – obiad
 • 15.30 – debata naukowa przy okrągłym stole nt. „Badania dydaktyczne w działaniu” ( w tym otwarte zebranie Komitetu Naukowego XIV Forum z udziałem przedstawicieli Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
 • 19.00 – dialogi podczas wspólnej kolacji
10 maja 2016 r.  – Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy „Wityng” w Ślesinie
 • 8.45 – rejestracja
 • 9.30 – uroczyste otwarcie XIV Wielkopolskiego Forum Pedagogicznego
- wystąpienia Gości
– prezentacje artystyczne w wykonaniu studentów
 • 10.00 - 11.30 sesja naukowa I
 • 11.30 - 12.00 przerwa na kawę
 • 12.00 - 13.30 sesja naukowa II
 • 13.30 - 14.30 przerwa na obiad
 • 14.30 - 19.00 dialogi i dyskursy naukowe na szlaku turystycznym
 • 20.00 - uroczysta kolacja
11 maja 2016 r. – Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy „Wityng” w Ślesinie
 • 8.00 - śniadanie
 • 9.00 - 10.30 debata naukowa IV
 • 10.30 - 11.00 przerwa na kawę
 • 11.00 - 12.30 debata naukowa V
 • 12.30 - podsumowanie obrad i konceptualizacja XV WFP zakończenie obrad
 • 13.00 - obiad


Szczegółowy program XIV WFP oraz dodatkowe informacje zostaną podane na stronach internetowych www.wpa.amu.edu.pl oraz www.ans.konin.pl

Karta zgłoszenia


Komunikat 1 


Cele konferencji:


-określenie specyfiki metodologicznych aspektów badań jakościowych z uwzględnieniem konstruowania narzędzi pomiaru efektów kształcenia w szkole i w uczelni,

- uwypuklenie uwarunkowań określania i realizacji procedur ewaluacyjnych z wykorzystaniem narzędzi pomiaru dydaktycznego ku poprawie jakości kształcenia na różnych szczeblach edukacji,

- wyeksponowanie relacji między teoretycznymi założeniami narzędzi pomiaru dydaktycznego w szkole - uczelni, a praktyką stosowania procedur ewaluacji jakości kształcenia, z uwzględnieniem problematyki edukacji nauczycieli i ich zachowaniami zawodowymi nauczycieli w kontekście skuteczności kształcenia i wychowania,

- wymiana doświadczeń oraz poglądów na forum między uczestnikami procesów edukacyjnych w przedszkolu, w szkole i w uczelni, a także pracownikami okręgowych komisji egzaminacyjnych, kuratoriów oświaty, ośrodków doskonalenia nauczycieli itp.

Moduły tematyczne, wokół których będą toczyć się obrady XIV Forum:

1. Metodologiczne i aksjologiczne uwarunkowania procedur pomiaru dydaktycznego w kontekście paradygmatu badań jakościowych oraz wdrożeń innowacji w edukacji.

2. Uwarunkowania, rzeczywistość i wyzwania w dziedzinie innowacji edukacyjnych w kontekście ciągłości i zmian „na lepsze” w przedszkolach, szkołach i w szkolnictwie wyższym w Polsce.

3. Niepokój w dydaktyce – jako wyznacznik innowacji i (wyższej) skuteczności pracy dydaktycznej nauczycieli i nauczycieli akademickich.

4. Wyzwania i nowatorskie próby w zakresie konstruowania narzędzi pomiaru efektów kształcenia (versus testomania i punktomania w edukacji).

5. Jakość pomiaru skuteczności kształcenia w kontekście tzw. ram kwalifikacji i podstaw programowych (cele – sylabusy – założone a rzeczywiste efekty kształcenia, wartości dodane i straty edukacyjne).

6. Badania nad przydatnością edukacyjną podręczników, neomediów i technologii komunikacyjnych w aspekcie pomiaru dydaktycznego z uwzględnieniem samooceniania, samokontroli i autokorekty.

7. Przejawy i jakość prób nowatorstwa i postępu pedagogicznego na różnych szczeblach edukacji z uwzględnieniem specyfiki przestrzeni edukacyjnych (i przedmiotów szczegółowych kształcenia).

8. Jakościowa analiza wybranych rozwiązań w zakresie mechanizmów kontroli – samokontroli oraz samooceny i oceniania na wszystkich szczeblach edukacji (w tym: tzw. ocenianie opisowe, ocenianie wewnątrzszkolne, sprawdziany diagnostyczne, arkusze – zestawy egzaminacyjne).

9. Wartości procedur ewaluacyjnych ukierunkowanych na poprawę jakości kształcenia uczniów (i studentów) uzdolnionych – rozwijanie postaw badawczych (twórczych).

10. Pomiar dydaktyczny versus poradnictwo pedagogiczno-psychologiczne na wszystkich szczeblach edukacji szkolnej (i przedszkolnej).

11. Problematyka ewaluacji i nowatorstwa pedagogicznego w procesie pisania prac dyplomowych i magisterskich – z uwzględnieniem konstruowania narzędzi pomiaru dydaktycznego.

12. Relacje między pomiarem dydaktycznym a rzeczywistą poprawą jakości kształcenia (w tym rozwój i awanse zawodowe nauczycieli oraz nauczycieli akademickich).

13. Dydaktyka szkolna, dydaktyka akademicka a praktyka pedagogiczna w kontekście narzędzi i jakości pomiaru dydaktycznego.

14. Doniosłość badań jakościowych nad pomiarem dydaktycznym w przestrzeniach edukacji nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia praktycznego i seminariów dyplomowych w toku studiów.

15. Wyzwania i zadania wobec narzędzi pomiaru jakości edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej (z uwzględnieniem pedagogiki czasu wolnego oraz krajoznawstwa i turystyki szkolnej).

16. Ciągłość i zmiana w zarządzaniu edukacją w kontekście narzędzi pomiaru jakości kształcenia (i wychowania) oraz jakości badań dydaktycznych, w szczególności procedur ewaluacyjnych stosowanych w praktyce przedszkoli, szkół i uczelni w Polsce.

Dodatkowe informacje:

Specyfika problematyki XIV WFP stanowi jednocześnie o doniosłości poszukiwań nowych rozwiązań w konstruowaniu i stosowaniu narzędzi pomiaru dydaktycznego oraz o doniosłości badań dydaktycznych. Przygotowywanie tekstów do publikacji w formie recenzowanej monografii zbiorowej pt. „Narzędzia pomiaru dydaktycznego wobec innowacji w edukacji” stanowi bardzo istotne ogniwo w upowszechnianiu badań dydaktycznych prowadzonych w tym zakresie w kraju i za granicą. Komitet Naukowy Wielkopolskiego Forum Pedagogicznego zwraca się do wszystkich uczestników Forum – aby w podejmowanych dyskursach naukowych były eksponowane przejawy podejmowania badań jakościowych oraz wdrożeń innowacyjnych – zwłaszcza w zakresie optymalizacji narzędzi pomiaru dydaktycznego. Do druku zostaną zakwalifikowane wyłącznie teksty tych osób, które nadeślą je w terminie, uzyskają pozytywne recenzje oraz w terminie uiszczą opłatę konferencyjną.

W zależności od ilości zgłoszeń, dopuszcza się możliwość publikacji książkowej w języku angielskim. Zgłoszenia tego zamiaru należy nadsyłać analogicznie jak w odniesieniu do wersji polskiej.

Harmonogram prac związanych z przygotowaniem do XIV Wielkopolskiego Forum Pedagogicznego:
 
 • zgłaszanie uczestnictwa w konferencji - do 10. stycznia 2016 r. (druk zgłoszenia w załączeniu),
 • nadsyłanie tekstów na adres organizatora – do 10. lutego 2016 r.,
 • recenzje i edytorstwo monografii – do 25. marca 2016 r.,
 • wydanie książki drukiem – do 30. kwietnia 2016 r.


Korespondencję prosimy kierować na adres:
 • e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie:
Katedra Pedagogiki i Pracy Socjalnej
PWSZ, 62-510 Konin, ul. Popiełuszki 4, (tel/faks 632497160).

Szczegółowe informacje oraz druki do pobrania będą zamieszczane na stronach internetowych: www.wpa.amu.edu.pl ; www.pwsz.konin.pl oraz www.jangrzesiak.edu.pl
 
W imieniu Komitetu Naukowego W imieniu Komitetu Organizacyjnego

/ - / Prof. zw. dr hab. dr h.c. Kazimierz Denek           / - / Prof. UAM dr hab. Jan Grzesiak