fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Z okazji Światowego Dnia Pracy Socjalnej przypadającego w bieżącym roku w dniu 19 marca Katedra Pedagogiki i Pracy Socjalnej PWSZ w Koninie zorganizowała seminarium naukowe na temat: Rola i znaczenie budowania relacji międzyludzkich we współczesnej pracy socjalnej.

W seminarium wzięli udział: prof. nadzw. dr hab. Jakub Bartoszewski - prorektor ds. nauki, rozwoju i współpracy międzynarodowej, mgr Artur Cygan – kierownik Katedry Pedagogiki i Pracy Socjalnej, mgr Marcin Olejniczak – kierownik Zakładu Edukacji i Pomocy Społecznej, wykładowcy i studenci a także zaproszeni goście, praktycy pracy socjalnej regionu konińskiego.

Po otwarciu seminarium nastąpiło uroczyste wręczenie statuetki Anioła Socjalnego przyznanego przez organizatorów seminarium za służbę dla drugiego człowieka oraz w podziękowaniu za współpracę w procesie edukacji przyszłych adeptów pracy socjalnej. Przyznano ją Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej
w Poznaniu.

Podczas seminarium wygłoszono bardzo interesujące i wartościowe referaty, które stały się podstawą do dyskusji. Prof. nadzw. dr hab. Jakub Bartoszewski przedstawił w swoim referacie znaczenie wartości w budowaniu relacji międzyludzkich. Dr hab. Jan Grzesiak omówił prakseologiczne aspekty relacji międzyludzkich w obliczu pedagogiki dialogu. Dr Kazimiera Król zaprezentowała wystąpienie na temat El Cabanyal - szczególnym przykładem potrzeby budowania relacji międzyludzkich. Dr hab. Kinga Przybyszewska przedstawiła umiejętności interpersonalne w pracy socjalnej. Mgr Elżbieta Sroczyńska z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie omówiła zagadnienie wpływu relacji międzyludzkich, na jakość pracy socjalnej. Mgr Artur Cygan przedstawił referat na temat: Niepełnosprawność- relacje międzyludzkie – implikacje. Dr Edyta Łoboda- Świątczak przedstawiła zagadnienie dotyczące specyfiki i modeli relacji interpersonalnej w układzie klient- profesjonalista w warunkach udzielania wsparcia i pomocy psychologicznej. Mgr Aneta Szeflińska z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przedstawiła referat na temat: Porozumienie bez przemocy wg koncepcji Marshalla Rosenberga. Mgr Marcin Olejniczak omówił zagadnienie interakcji społecznej w pracy socjalnej. Karolina Kozłowicz studentka pedagogiki przedstawiła temat: O współczesnym paradoksie dostępności. Nic, co ludzkie, nie jest mi obce, czyli refleksje na temat sposobności do bycia człowiekiem. Alicja Dorabiała oraz Anita Maćczak - studentki pracy socjalnej zaprezentowały tematykę komunikacji interpersonalnej w teorii i praktyce pracy socjalnej.

Seminarium stało się znakomitą okazją do dyskusji i wymiany poglądów między teoretykami i praktykami pracy socjalnej na temat współczesnych wyzwań dla edukacji i praktyki pracy socjalnej. W podsumowaniu seminarium podkreślono, że należy zrobić wszystko, aby w procesie edukacji do pracy socjalnej kształtować umiejętności budowania relacji międzyludzkich tak ważnych w rozwiązywania współczesnych złożonych problemów jednostki i rodziny. Należy także w większym zakresie prowadzić edukację społeczną ku otwartości i wrażliwości na inne kultury, obyczaje, tradycje, religie i różnice w stylu życia, jako ważnego czynnika wpływającego na właściwe relacje międzyludzkie.

Współorganizatorami seminarium byli interesariusze Katedry: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie.

Kazimiera Król
Artur Cygan