fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.pngProblematyka i cel Konferencji:
Konferencja poświęcona będzie problematyce związanej z interdyscyplinarnym ujęciem procesu ludzkiego bytowania. Szeroki i wieloujęciowy dyskurs pozwoli spojrzeć na społeczeństwo i gospodarkę nie tylko przez pryzmat nauk ekonomicznych, lecz także z punktu widzenia nauk społecznych czy humanistycznych. W związku z powyższym zapraszamy do wspólnej debaty: ekonomistów, pedagogów, psychologów, socjologów, filozofów, teologów, historyków, prawników, politologów, kulturoznawców, czy też specjalistów w sferze bezpieczeństwa. Praktycy i teoretycy będą mieli okazję zaprezentować swoje poglądy oraz badania naukowe skupione wokół aktualnych wyzwań, przed którymi stoją społeczeństwo i gospodarka.
        
 
Bloki tematyczne:
 • Sekcja filozofii, kulturoznawstwa i religioznawstwa
 • Sekcja pedagogiki, psychologii i socjologii oraz alienacji rodzicielskiej
 • Sekcja nauk o bezpieczeństwie i obronności
 • Sekcja nauk ekonomicznych i prawnych
 
 
Informacje organizacyjne:
Konferencja odbędzie się 23 marca 2018 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie, Centrum Wykładowo-Dydaktyczne, ul. Popiełuszki 4.
 
 
Program Konferencji:
  9:30 – 10:00 – Rejestracja uczestników
10:00 – 11:30 – Sesja plenarna
11:30 – 12:00 – Przerwa na kawę i herbatę
12:00 – 14:00 – Obrady w sekcjach
14:00 – 14:15 – Podsumowanie i zamknięcie konferencji
14:30 – Obiad
 
 
Uczestnictwo i publikacja:
Osoby zainteresowane udziałem w Konferencji prosimy o przesyłanie wypełnionej Karty zgłoszenia i/lub artykułu napisanego według wymagań zawartych we wskazówkach dla autorów na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., temat wiadomości: Konferencja WST.
 
Artykuły zostaną opublikowane w monografii pt. Wybrane problemy współczesnego społeczeństwa i gospodarki. Bezpieczeństwo – Edukacja – Ekonomia – Praca Socjalna. Punktacja prac opublikowanych w monografii: 5 pkt.
 
Istnieje również możliwość publikacji artykułów w kwartalniku naukowym pt. Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne (publikacja nieodpłatnie). Tekst należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem w nazwie pliku: Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne. Wymogi edytorskie: jak w przypadku monografii.
 
 
Terminy i opłaty:
Termin zgłaszania udziału w Konferencji: 15 marca 2018 r.
Termin wniesienia opłaty: 15 marca 2018 r.
Termin przesłania artykułu: 15 kwietnia 2018 r.
Koszt udziału w Konferencji (wraz z publikacją artykułu): 250 PLN (dla doktorantów: 150 PLN)
Koszt udziału w Konferencji (bez publikacji): 150 PLN
Koszt publikacji artykułu (bez udziału w Konferencji):  150 PLN
 
 
Opłatę konferencyjną prosimy wnosić na konto: BZ WBK 3 O/Konin
 
67 1500 1461 1214 6002 7586 0000
 
z dopiskiem „Konferencja WST Imię i Nazwisko”
Szczegółowy program konferencji zostanie opublikowany na początku marca 2018 r.
na stronie internetowej www.ans.konin.pl
 
 
Rada Programowa Konferencji:
prof. zw. dr hab. Krzysztof Wieczorek, Uniwersytet Śląski w Katowicach
prof. zw. dr hab. Stefan Levinta, Uniwersytet Państwowy Tiraspol, Mołdawia
prof. dr hab. Kataryna Ostrowska, Uniwersytet Narodowy we Lwowie, Ukraina
prof. PhD. Jan Slosiar, CSc., Uniwersytet w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja
prof. Paed Dr. Peter Jusko, PhD., Uniwersytet w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja
prof. dr Valery Shepitko, Uniwersytet w Charkowie, Ukraina
dr hab. Jakub Bartoszewski, prof. nadzw., Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
dr hab. Valentin Constantinov, Mołdawska Akademia Nauk
dr hab. Ireneusz Dziubek, prof. nadzw., Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
doc. Ing. Peter Krištofík, Ph.D., Uniwersytet w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja
dr hab. Roman Macyra, prof. nadzw., Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
doc. mgr Marian Palenciar CSc., Uniwersytet w Preszowie, Słowacja
dr hab. Mieczysław Różański, prof. nadzw., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. Tomasz Tulejski, prof. nadzw., Uniwersytet Łódzki
dr hab. Krzysztof Wiak, prof. nadzw., Katolicki Uniwersytet Lubelski
dr hab. Grażyna Wolska, prof. nadzw., Uniwersytet Szczeciński
dr Kazimiera Król, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
dr Mihali Shepitko, Uniwersytet w Charkowie Ukraina
dr Anna Waligórska-Kotfas, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
dr Karina Zawieja-Żurowska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
dr Artur Zimny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
 
 
Komitet Organizacyjny:
dr Karina Zawieja-Żurowska, Przewodnicząca Komitetu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
dr hab. Jakub Bartoszewski, prof. nadzw., Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
dr Miłosz Olejniczak, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
dr Anna Waligórska-Kotfas, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
dr Artur Zimny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
 
 
Sekretarz Konferencji:
Wioletta Nawrocka, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
tel.: 63 249 71 66; mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
Dodatkowe informacje:
Barbara Parus, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (kontakt w sprawach faktur)
 
Do pobrania:


 Theme:
The conference will focus on issues related to the interdisciplinary approach to the process of human existence. A broad and multifaceted discourse will allow us to look at society and economy not only through the prism of economic sciences, but also from the point of view of social sciences or humanities. Therefore, economists, pedagogues, psychologists, sociologists, philosophers, theologians, historians, lawyers, political scientists, cultural experts, or specialists in the field of security are invited to take part in the debate. Practitioners and theorists, researchers of the field, will have the opportunity to present their views and studies centered around the current challenges faced by society and economy.
 
 
Scope and Topics:
 • Section of philosophy, cultural studies, and religious studies
 • Section of pedagogy, psychology, sociology, and parental alienation
 • Section of security and defense sciences
 • Section of economic and legal sciences
 
 
Venue:
The Conference will be held on April 23rd March, 2018 at the State University of Applied Sciences in Konin (Conference Centre, 4 Popieluszki Street, Konin, Poland).
 
 
Conference Program:
9:30 am – 10:00 am – Registration
10:00 am – 11:30 am – Plenary session
11:30 am – 12:00 pm – Coffee break
12:00 pm – 2:00 pm – Parallel theme sessions
2:00 pm – 2:15 pm – Conference conclusions and official closing 
2:30 pm – Dinner
 
 
Registration and Call for Papers:
All the participants are requested to return the registration form and/or to submit a paper complying the editorial requirements by email to Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 
The papers will be published in a monograph entitled Wybrane problemy współczesnego społeczeństwa i gospodarki. Bezpieczeństwo – Edukacja – Ekonomia – Praca Socjalna (Selected Problems of Society and Economy. Security – Education – Economy – Social Work); 5 pts.
 
The papers can also be published in the quarterly Konin Socio-Economic Studies (free of charge). The paper should be sent by email to Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. with a note “Konin Socio-Economic Studies” in the filename. The editorial requirements the same as for the monograph. 
 
 
Important Dates and Conference Fees:
Registration deadline: 15 March 2018
Payment deadline: 15 March 2018
Full-paper submission deadline: 15 April 2018 r.
Full Conference fee (including: publication): 250 PLN (for doctoral students: 150 PLN)
Conference fee (without publication): 150 PLN
Publication fee (without Conference participation): 150 PLN
 
 
 
 
The fee should be transferred to the following bank account:
BZ WBK 3 O/Konin
 
67 1500 1461 1214 6002 7586 0000
 
The title of payment: “Konferencja WST Name and Surname”
 
A detailed Conference program will be published at the beginning of March 2018 on the website www.ans.konin.pl
 
 
Program Committee:
prof. zw. dr hab. Krzysztof Wieczorek, University of Silesia in Katowice, Poland
prof. zw. dr hab. Stefan Levinta, Moldova State University
prof. dr hab. Kataryna Ostrowska, University of Lviv, Ukraine
prof. PhD. Jan Slosiar, CSc., Matej Bel University in Banska Bystrica, Slovakia
prof. Paed Dr. Peter Jusko, PhD., Matej Bel University in Banska Bystrica, Slovakia
prof. dr Valery Shepitko, Yaroslav Mudryi National Law University, Ukraine
dr hab. Jakub Bartoszewski, prof. nadzw., State University of Applied Sciences in Konin, Poland
dr hab. Valentin Constantinov, Academy of Sciences of Moldova
dr hab. Ireneusz Dziubek, prof. nadzw., The President Stanislaw Wojciechowski State University of Applied Sciences in Kalisz, Poland
doc. Ing. Peter Krištofík, Ph.D., Matej Bel University in Banska Bystrica, Slovakia
dr hab. Roman Macyra, prof. nadzw., Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland
doc. mgr Marian Palenciar CSc., University of Prešov, Slovakia
dr hab. Mieczysław Różański, prof. nadzw., University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
dr hab. Tomasz Tulejski, prof. nadzw., University of Lodz, Poland
dr hab. Krzysztof Wiak, prof. nadzw., The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
dr hab. Grażyna Wolska, prof. nadzw., University of Szczecin, Poland
dr Kazimiera Król, State University of Applied Sciences in Konin, Poland
dr Mihali Shepitko, Yaroslav Mudryi National Law University, Ukraine
dr Anna Waligórska-Kotfas, State University of Applied Sciences in Konin, Poland
dr Karina Zawieja-Żurowska, State University of Applied Sciences in Konin, Poland
dr Artur Zimny, State University of Applied Sciences in Konin, Poland
 
 
Organizing Committee:
dr Karina Zawieja-Żurowska, Organizing Committee Chair, State University of Applied Sciences in Konin
dr hab. Jakub Bartoszewski, prof. nadzw., State University of Applied Sciences in Konin dr Miłosz Olejniczak, State University of Applied Sciences in Konin
dr Anna Waligórska-Kotfas, State University of Applied Sciences in Konin
dr Artur Zimny, State University of Applied Sciences in Konin
 
 
Further information:
Wioletta Nawrocka, State University of Applied Sciences in Konin (organizational and publication issues); phone: +48 63 249 71 66; mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Barbara Parus, State University of Applied Sciences in Konin
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (invoices issues)