fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie kolejny raz znalazła się w gronie wyróżnionych tytułem „Uczelnia Liderów”, a  prof. Mirosław Pawlak otrzymał osobiste wyróżnienie Aurea Praxis 2016, przyznawane rektorom uczelni wykazujących się szczególnym, osobistym zaangażowaniem na rzecz rozwoju i promowania w swoich uczelniach idei edukacji dla rynku pracy i praktyki gospodarczej.

Podczas uroczystej Gali Finałowej „Uczelni Liderów” w zupełnie nowym, niezwykłym miejscu – Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w imieniu prof. Mirosława Pawlaka, rektora PWSZ w Koninie, certyfikat oraz wyróżnienie odebrał dr Artur Zimny, prorektor ds. kształcenia.

Certyfikat „Uczelnia Liderów” przyznawany jest uczelniom nowoczesnym, innowacyjnym, patrzącym w przyszłość, ukierunkowanym na rozwój. Certyfikat to prestiż, promocja, zaufanie kandydatów na studia, marka solidnej instytucji akademickiej, wiarygodność w oczach studentów, pracowników i partnerów, świadectwo nowoczesności, potencjału, innowacyjności, orientacji na rozwój.

O przyznaniu certyfikatu „Uczelnia Liderów” decyduje komisja recenzentów złożona z wybitnych przedstawicieli świata polskiej nauki, którzy specjalizują się w problematyce zarządzania szkolnictwem wyższym, rozwoju systemu edukacji i rynku pracy.
 
Komisja Certyfikacyjna określiła naszą Uczelnię jako jedną z kluczowych instytucji miasta oraz regionu Wielkopolski, mającą bezpośredni wpływ na jego harmonijne funkcjonowanie oraz kierunek progresu.
 
Eksperci oceniający Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie w VI edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów” przygotowali krótką syntezę recenzji uczelni, opracowaną na podstawie wniosków z certyfikacji, którą w wersji skróconej przedstawiamy poniżej.
 
Uczelnia zaspokaja wśród interesariuszy zewnętrznych (administracji publicznej, biznesu, instytucji kulturalnych, sportowych itp.) potrzebę uzyskania specjalistycznej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, a także oferuje swoje bogate doświadczenie naukowo-badawcze i know-how, uczestnicząc w procesach komercjalizacji wiedzy.
 
Uczelnia opiera się na mocnych fundamentach programowych (Strategia Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na lata 2012-2020, w której zawarta jest m.in. misja, wizja, cele operacyjne i cele szczegółowe) oraz osobowych (druga kadencja rektora będącego jednym z najskuteczniejszych menedżerów nauki i szkolnictwa wyższego wśród wszystkich rektorów państwowych wyższych szkół zawodowych w Polsce).
 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie permanentnie analizuje rynek pracy, starając się dostosować swoje portfolio dydaktyczne do realnych jego potrzeb poprzez otwieranie nowych kierunków oraz modyfikację programów kształcenia wprowadzonych wcześniej. Przykładem są uruchomione od poprzedniego roku akademickiego kierunki o profilu praktycznym „energetyka”, „finanse i rachunkowość”, „logistyka” oraz „filologia” (studia II stopnia) oraz ponad 20 nowych specjalności, w tym m.in. „logistyka magazynowa i ładunkoznawstwo”, „filologia germańska z komunikacją interpersonalną” czy „zarządzanie i coaching w pomocy społecznej”.
 
Warto także dodać, iż studenci mają możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień i certyfikatów, wynikających z programowych oraz pozaprogramowych zajęć, co zdecydowanie zwiększa ich szansę na rynku pracy (kurs strzelecki dla studentów „bezpieczeństwa wewnętrznego”, uprawnienia instruktorskie dla studentów „wychowania fizycznego”, szkolenia realizowane przez renomowane firmy budowlane z zakresu inżynierii środowiska i budownictwa itp.).
 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie wykreowała spójną i atrakcyjną rynkowo ofertę studiów, znakomicie dostosowaną do oczekiwań otoczenia zewnętrznego. Szkoła potrafi także reagować na wyzwania związane z popytem na kształcenie ustawiczne, o czym świadczy zdywersyfikowana i wartościowa oferta studiów podyplomowych, obejmująca m.in. unikatowe kierunki i specjalności o wysokim poziomie użyteczności rynkowej. Szkoła jest zarządzana profesjonalnie, w sposób ukierunkowany na trwałe rozwijanie kultury jakości.

Uczelnia z roku na rok, przystępując do kolejnych edycji Programu „Uczelnia Liderów”, potwierdza swoją wysoką pozycję akademicką, zdolność innowacyjną i determinację w prowadzeniu kształcenia praktycznego, przy szerokim udziale pracodawców. Jako że wdrażany w Uczelni model kształcenia bazuje na rozwiązaniach trwałych, twórczo uzupełnianych o nowe elementy, w opinii recenzentów w pełni zasadne jest przyznanie ocenianej jednostce certyfikatu „Uczelnia Liderów”.


Źródła oraz zdjęcia:
Synteza recenzji ekspertów oceniających Uczelnię w VI edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów” (2016).
http://www.fundacja-edukacja.org.pl
33264_0gk939gbkrt4g4j87bmax
33265_lxy0daripsaop57max
33266_x8jr3g9jt3dk7tqy9ymax