fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png
Wyzwanie przed jakim stoi każdy absolwent uczelni to znalezienie pracy. Najlepszym sposobem na zdobycie zatrudnienia jest rozpoczęcie przygody pt. „własna firma” czyli praca poprzez samozatrudnienie lub zdobycie odpowiednich kompetencji poszukiwanych przez pracodawców. Udział w projekcie „SUSTMAN – przedsiębiorczość, zrównoważony rozwój i produkcja dla studentów PWSZ w Koninie” ułatwi studentom start zawodowy.

Studenci, którzy chcą się rozwijać i zdobywać dodatkowe umiejętności, mogą uczestniczyć w projekcie „SUSTMAN – przedsiębiorczość, zrównoważony rozwój i produkcja dla studentów PWSZ w Koninie”, który przygotuje ich do aktywności przedsiębiorczej na europejskim rynku pracy. Program obejmuje cykl szkoleń (120 godzin) z ekoprzedsiębiorczości, umiejętności miękkich i komunikacji, zrównoważonego rozwoju, zrównoważonych procesów produkcji i usług oraz warsztaty w Polsce i Norwegii. W projekcie mogą bezpłatnie uczestniczyć studenci wszystkich kierunków i specjalności. W trakcie kursu uczestnicy zdobywają praktyczne umiejętności zakładania i prowadzenia własnej firmy. Po zakończeniu projektu nowy moduł studiów zostanie dodany na stałe do oferty uczelni.

PWSZ w Koninie kładzie jeszcze większy nacisk na przygotowanie studentów do pracy

Od lat obserwuje się, że zdolność pracowników do działania, prowadzącego do osiągnięcia zamierzonego celu w danych warunkach, za pomocą określonych środków staje się warunkiem sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem i regionem. W konsekwencji warunkiem rozwoju organizacji lub instytucji jest dysponowanie kompetentnymi pracownikami, a realizacja różnorodnych zamierzeń i zadań jest uzależniona od zatrudnienia pracowników o odpowiednich kompetencjach. Dzisiaj coraz większe znaczenie ma praca zespołowa, co sprawia, że nawet najdoskonalsza wizja rozwoju organizacji nie zostanie wdrożona bez zaangażowania zespołu kompetentnych ludzi. Od kandydatów do pracy w określonym zawodzie lub na określonym stanowisku wymaga się rozmaitych kompetencji, mianowicie: kompetencji samoorganizacyjnych, interpersonalnych i zawodowych. Zapotrzebowanie kompetencyjne pracodawców uwarunkowane jest charakterem pracy, do której poszukują pracowników oraz charakterem branży, w której funkcjonuje firma. Celem projektu SUSTMAN jest więc takie przygotowanie naszych studentów, by sprostali tym oczekiwaniom rynku pracy. W tym celu stworzono międzywydziałowy moduł studiów, który przygotuje przyszłych absolwentów uczelni do aktywności przedsiębiorczej na polskim, ale również europejskim rynku pracy poprzez udział w zajęciach warsztatowych (prowadzone w języku polskim i angielskim):
  • „Ekoprzedsiębiorczość”,
  • „Umiejętności miękkie i komunikacja”,
  • „Zrównoważony rozwój, zrównoważone procesy produkcji i usług”.
Efektywność kształcenia zostanie zwiększona również dzięki prowadzeniu zajęć w małych grupach z wykorzystaniem nowoczesnych ICT - tablic multimedialnych oraz laptopów.
 
 
W ramach poszczególnych modułów zajęcia będą realizowane przez doskonale przygotowanych dydaktyków oraz praktyków z bogatym doświadczeniem zawodowym z instytucji okołobiznesowych, a także trenera umiejętności miękkich.

„Ekoprzedsiębiorczość”

Zajęcia z „Ekoprzedsiębiorczości” obejmują 30 h zajęć warsztatowych prowadzonych w języku polskim i 20 h w języku angielskim. Szansą na odniesienie sukcesu na rynku pracy jest prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a co się z tym wiąże założenie własnej firmy. Dla młodego człowieka, który właśnie został absolwentem wyższej uczelni nie jest to łatwe zadanie, gdyż nie zawsze został on wyposażony w niezbędną wiedzę lub odpowiednie umiejętności. Zajęcia odbywające się w ramach modułu „Ekoprzedsiębiorczość” mają za zadanie uzupełnić tę wiedzę oraz wykształcić  umiejętność przygotowywania biznesu planu oraz umiejętność poruszania się po dokumentach niezbędnych do otwierania własnej działalności. Studenci w trakcie zajęć warsztatowych przygotują przykładowy biznes plan firmy, która zajmuje się wdrażaniem lub powielaniem rynkowym rozwiązań ekoinnowacyjnych, mających na celu zapobieganie bądź zmniejszanie wpływu działalności ludzkiej na środowisko oraz prowadzących do bardziej efektywnego gospodarowania zasobami.

„Umiejętności miękkie i komunikacja”

Zajęcia „Umiejętności miękkie i komunikacja” obejmują 30 h w języku polskim i 20 h w języku angielskim. Umiejętności miękkie to bardzo ogólne i szerokie pojęcie pod którym kryją się m. in. umiejętność odpowiedniej komunikacji werbalnej i niewerbalnej, czyli właściwe odczytanie i wykorzystanie mowy ciała, umiejętność współpracy i pracy w grupie, praca w stresujących okolicznościach, kreatywność, asertywność, rozwiązywanie problemów czy autoprezentacja. Takie umiejętności pożądane są nie tylko na co dzień, ale również mogą być niezwykle przydatne w procesie rekrutacji do pracy czy przy wspinaniu się po szczeblach zawodowych. Dzisiaj bardzo często dobór pracowników do zespołów roboczych odbywa się przy uwzględnieniu ich umiejętności miękkich, od których m.in. zależy sukces firmy, zadania czy projektu. Wiedzę o umiejętnościach miękkich  można nabyć, ale trzeba ją przede wszystkim wyćwiczyć, nabrać wprawy, wypracować pewne mechanizmy reakcji. Zajęcia będą miały na celu zapoznanie się studentów z teorią, lecz przede wszystkim będą polegały na przećwiczeniu i doskonaleniu umiejętności wspomnianych powyżej.

„Zrównoważony rozwój, zrównoważone procesy produkcji i usług”

Zajęcia w ramach modułu „Zrównoważony rozwój, zrównoważone procesy produkcji i usług” obejmują 10 h w języku polskim i 10 h w języku angielskim. 

Zrównoważony rozwój jest niewątpliwie kluczowym wyzwaniem współczesnego świata, a jednocześnie stanowi jeden z priorytetów Wspólnoty, któremu poświęcony został odrębny dokument unijny tj. Strategia Zrównoważonego Rozwoju UE. Nadrzędnym celem zrównoważonego rozwoju jest zapewnienie obecnym i przyszłym pokoleniom stałego wzrostu jakości życia poprzez tworzenie społeczności opartych na zasadach zrównoważonego rozwoju, tj. społeczności wydajnie gospodarujących zasobami i z nich korzystających,
 
 
czerpiących z potencjału gospodarki w zakresie innowacji ekologicznych i społecznych, a przez to zapewniających dobrobyt, ochronę środowiska naturalnego i spójność społeczną.

Na drodze do tego rozwoju Polska pozostaje w tyle za wieloma krajami UE. Znaczący dystans występuje we wszystkich dziesięciu wymiarach zrównoważonego rozwoju, do których zalicza się: rozwój społeczno-gospodarczy, zrównoważoną konsumpcję i produkcję, włączenie społeczne, zmiany demograficzne, zdrowie publiczne, zmiany klimatu i energię, zrównoważony transport, zasoby naturalne, globalne partnerstwo, dobre rządzenie.

Zajęcia w ramach modułu „Zrównoważony rozwój, zrównoważone procesy produkcji i usług” będą miały na celu zdiagnozowanie sytuacji w zakresie zrównoważonego rozwoju w ujęciu krajowym, regionalnym i lokalnym oraz przedstawienie modelowych rozwiązań wypracowanych i stosowanych w Norwegii, które pozwalają na realizację celów zrównoważonego rozwoju. Zajęcia poprowadzą nauczyciele akademiccy posiadający doświadczenie zawodowe zdobyte w firmach produkcyjnych i usługowych, które są liderami w zakresie wdrażania koncepcji lean manufacturing (oszczędne wytwarzanie) oraz wykonywania audytów energetycznych.


Co zyska student uczestniczący w projekcie?

Unikatowe umiejętności i wiedzę potwierdzone zaświadczeniem. Wszystkie zajęcia odpowiadają potrzebom polskiego i europejskiego rynku pracy, gdzie fachowcy od ekorozwoju i zrównoważonej produkcji są poszukiwani ze względu na ogólnoeuropejski trend w gospodarce, stawiający na zrównoważone procesy produkcji i ochronę środowiska oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Umiejętności komunikacyjne i językowe potrzebne w pracy. Zajęcia prowadzone są po polsku i po angielsku, co pozwoli na przygotowanie się do pracy z wykorzystaniem języka angielskiego. Studenci rozwiną także swoje umiejętności miękkie, zwłaszcza komunikacyjne.

Umiejętność zakładania działalności gospodarczej, sporządzania biznes planu, zwłaszcza z zakresu ekoprzedsięwzięć.
Możliwość poznania innej kultury. W ramach projektu chętni studenci uczestniczyli w warsztatach wyjazdowych w Norwegii.

Kiedy ruszają zajęcia?

Zajęcia warsztatowe w Uniejowie (z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii i zrównoważonego zarządzania) i wyjazd studyjny do Norwegii zaliczyli już pierwsi uczestnicy projektu. Odbyła się także konferencja otwierająca projekt, w której uczestniczyli Kanclerz Inge Øystein Moen oraz profesorowie Torbjørn Skogsrød i Tom Johnstad z Gjøvik University College w  Norwegii.

Zajęcia dla pierwszej grupy studentów uczestniczących w projekcie będą trwały przez pierwszy semestr tego roku akademickiego (są one jednosemestralne). Poprzedzi je seminarium, podczas którego przedstawiony zostanie przygotowany podręcznik do zajęć – w języku polski i angielskim.
 
W II semestrze rozpoczną zajęcia studenci z drugiej grupy, którzy mogą zapisywać się do projektu już teraz. Biuro projektu znajduje się na ul. Przyjaźni 1 (budynek główny uczelni), pok. 209, tel. 63 249 72 58, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dokumenty zgłoszeniowe można pobrać też ze strony projektu www.sustman.pwsz.konin.edu.pl i złożyć w biurze projektu, sekretariacie prorektora ds. rozwoju i promocji lub Biurze ds. Promocji. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc warto zapisać się już w październiku lub listopadzie 2015 r. Zajęcia dla drugiej grupy rozpoczną się w następnym semestrze. 

Czemu współpraca z Norwegami?

Norwegia propaguje najnowsze trendy w europejskiej gospodarce związane z ekorozwojem i zrównoważonymi procesami produkcji i zarządzania. Jest liderem w sprawnym zarządzaniu w sektorze produktów i usług środowiskowych. Wyprzedza trendy, które stają się ogólnoeuropejskie, a nasi studenci mają szansę uczyć się od najlepszych. Dodatkowo poprzez fundusze norweskie i fundusze EOG Norwegia przyczynia się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Norwegia blisko współpracuje z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG). W okresie 2009-2014 wsparcie udzielone przez Norwegię wynosi 1,7 miliarda euro. Środki te są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i akademickich oraz sektora publicznego i prywatnego w 12 nowoprzyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. Dzięki nim ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z Norwegii, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r. Więcej informacji o funduszach norweskich na stronie www.norwaygrants.org.

Projekt „SUSTMAN – przedsiębiorczość, zrównoważony rozwój i produkcja dla studentów PWSZ w Koninie” realizowany jest w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, działanie: Rozwój Polskich Uczelni, w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 maja 2016 r. Całkowita wartość projektu 703 973 zł. Kwota dofinansowania: 633 575,70 zł, wkład własny: 70 397,30 zł. Projekt współfinansowany ze środków funduszy norweskich i krajowych.