fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony

OFERTA KURSÓW


Kurs w zakresie terapii ofiar przemocy w rodzinie

(280 godz.)
Cel

Celem proponowanego kursu jest wyposażenie uczestnika w wiedzę, umiejętności i kompetencję związane z rozpoznawaniem, diagnozowaniem i terapią ofiar przemocy w rodzinie.
 
Założenia kursu koncentrują się na doskonaleniu warsztatu z zakresu pomocy terapeutyczno-psychologicznej. Kurs składa się z trzech części, uczestnicy mogą wybrać jedną z części lub całość kursu.
 
Kurs jest zgodnie z wytycznymi do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocyw rodzinie wydanymi przez Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zgodnie z art. 8 pkt 5  ustawy z dnie 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) oraz z Rozporządzeniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r.w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 

Adresaci

Kurs przeznaczone jest dla osób posiadających wykształcenie wyższe, którzy realizują zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w instytucjach rządowych, pozarządowych oraz z formie wolontarystycznej.
 
Plan kursu

Program kursu składa się z trzech części, każda z części posiada odpowiednią liczbę modułów, które stanowią integralną cześć kursu kwalifikującą do uzyskania świadectwa  z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
 
Stopień I (75godz.)
 • Moduł I: Trening intrapsychiczny – 10 godz.:
 • Moduł II: Trening interpersonalny – 10 godz.:
 • Moduł III Wybrane elementy psychologii osobowości i podstawy psychopatologii  – 20 godz.:
 • Moduł IV: Społeczne, kulturowe, ekonomiczne, religijne aspekty przemocy – 15 godz.:
 • Moduł V: Uzależniania behawioralne a przemoc – 20 godz.:
 
Stopień II (50godz.)
 • Moduł I: Podstawy profilaktyki i programy antyprzemocowe – 15 godz.: 
 • Moduł II: Podstawowe teorie związane ze stosowaniem przemocy – 20 godz.:
 • Moduł III: Dialog motywujący – 15 godz.:
 
Stopień III (155godz.)
 • Moduł I: Diagnoza problemowa  – 10 godz.:
 • Moduł II Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu terapeutycznego  – 10 godz.:
 • Moduł III: Opracowywanie indywidualnego programu terapeutycznego – 15 godz.:
 • Moduł IV Strategie i praca nad wybranymi problemami emocjonalnymi (lęk, stany depresyjne, złość i agresywne zachowania, poczucie krzywdy, winy i wstydu, żal po stracie, stres) – 25 godz.:
 • Moduł V: Interwencja kryzysowa – 5 godz.:
Moduł VI: Tworzenie i prowadzenie zespołu terapeutycznego – 15 godz.:
 • Standardy etyczne terapeuty,
 • Zespół wypalenia zawodowego,
 • Ewaluacja terapeutyczna.  
Moduł VII: Metody terapeutyczne – 70 godz.
 • Terapia indywidualna i grupowa
- Paca z indywidualnym przypadkiem,
- Metody Terapii możliwości, poznawczo-behawioralnej, systemowej, 
- Metoda społeczności terapeutycznej,
- Podstawy terapii rodzin,
- Podstawy pracy z grupami specyficznymi,
- Podstawy pracy z dziećmi, kobietami, mężczyznami, osobami starszymi,
- Strategie ograniczania szkód zdrowotnych i społecznych.
 
 
Opieka suprewizyjna 6 godziny dydaktyczne realizowana grupowo (grupy maksymalnie po 4 osoby)
 
Forma zaliczenia – Każda z części kończy się egzaminem ustnym, po zaliczeniu poszczególnego stopnia uczestnik podchodzi do egzaminu końcowego przestawiając pracę w formie pisemnej studium przypadku. Po uzyskaniu pozytywnej oceny wydaje się świadectwo ukończenia kursu uprawniającego do pracy z ofiarami doświadczającej przemocy w rodzinie.
 
Informacje organizacyjne
 • dwa semestry (co drugi tydzień w weekendy)
 • czas trwania: 280 godzin.
 • liczba miejsc: 24.
 • liczba grup: 2 (po 12 osób).
 
Koszt uczestnictwa – 3200 całość lub poszczególne części.
 
Termin kursu – w momencie zgłoszenia się minimalnej wymaganej liczby uczestników.
 
Kierownik kursu – prof. nadzw. dr hab. Jakub Bartoszewski
 
Kontakt: Zakład Pracy Socjalnej
                ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 4
                62-510 Konin
                 tel./fax (63) 249 71 60


Praca z ofiarą przemocy

Kurs

Cel

Celem proponowanego szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę, kompetencje i umiejętności. Założenia szkolenia koncentrują się na doskonaleniu warsztatu z zakresu pomocy psychologicznej, terapeutycznej oraz prawnej.
 
Kurs jest zgodnie z wytycznymi do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydanymi przez Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zgodnie z art. 8 pkt 5  ustawy z dnie 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) oraz z Rozporządzeniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r.w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 

Adresaci

Kurs skierowany jest do pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, policji, pedagogów oraz osób zainteresowanych problematyką związaną z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
 
Plan kursu
Program kursu składa się z trzech modułów; każda moduł podejmuje inne zagadnienia z zakresu przemocy oraz pracy z ofiarą przemocy:
 
Moduł I: Przemoc – 5 godz.:
 • Czym jest przemoc? – 1 godz.
 • Rodzaje przemocy – 2 godz.
 • Przemoc, jako zjawisko cykliczne – 1 godz.
 • Kim jest sprawca? – 1 godz.
 
Moduł II: Funkcje – 6 godz.:
 • Portret ofiary. Zjawisko wyuczonej bezradności – 2 godz.
 • Dynamika zjawiska przemocy domowej – 2 godz..
 • Świat przeżyć ofiary, sprawcy i świadka – 2 godz.
 
Moduł III: Pomoc – 13 godz.:
 • Prowadzenie pierwszej rozmowy z ofiarą – 2 godz.
 • Strategia postępowania w sytuacji przemocy domowej – 3 godz.
 • Tworzenie strategii pomocy – 4 godz.:
- elementy prawa,
- współpraca z instytucjami,
- program wsparcia.      
 
 • Wprowadzenie do pracy terapeutycznej z osobą doświadczającą przemocy – 4 godz.
 
Opieka suprewizyjna 1 godziny dydaktyczne realizowana grupowo (grupy maksymalnie po 6 osoby)
 
Forma zaliczenia – udział w kursie oraz zmian postaw wobec przemocy w rodzinie
 
Informacje organizacyjne
 • liczba miejsc: 12.
 • liczba grup: 2 (po 6 osób).
 
Koszt uczestnictwa: 650zł całość.
 
Termin kursu – w momencie zgłoszenia się minimalnej wymaganej liczby uczestników.
 
Kierownik kursu – prof. nadzw. dr hab. Jakub Bartoszewski
 
 
Kontakt: Zakład Pracy Socjalnej
                ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 4
                62-510 Konin
                 tel./fax (63) 249 71 60
 
 
 
 
 
 
 
 Praca z dzieckiem doświadczającym przemocy w rodzinie

Kurs
 
Cel
Celem proponowanego szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę, kompetencje i umiejętności. Założenia szkolenia koncentrują się na doskonaleniu warsztatu z zakresu pomocy psychologicznej, terapeutycznej.
 
Kurs jest zgodnie z wytycznymi do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydanymi przez Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zgodnie z art. 8 pkt 5  ustawy z dnie 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) oraz z Rozporządzeniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r.w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 

Adresaci

Kurs skierowany jest do pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, policji, pedagogów oraz osób zainteresowanych problematyką związaną z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
 
Plan kursu

Program kursu składa się z trzech modułów; każda moduł podejmuje inne zagadnienia z zakresu przemocy oraz pracy z ofiarą przemocy:
 
Moduł I: Diagnoza – 6 godz.
 • Standardy diagnozy dzieci krzywdzonych – 2 godz.,
 • Zaniedbywanie i jej konsekwencje – diagnoza środowiska rodzinnego 3 godz.,
 • Zachowania ryzykowne dzieci, jako konsekwencje przemocy
  w rodzinie oraz diagnoza relacji rodzinnych – 1 godz..
Moduł II: Działanie – 18 godz.
 • Praca z rodzicem krzywdzącym – budowanie relacji ojcie-matka – 5 godz.,
 • Praca z rodzicem krzywdzącym – budowanie relacji ojciec-dziecko, matka-dziecko – 6 godz.,
 • Konsultacje wychowawcze dla rodzica – 2 godz.,
 • Medyczno-psychologiczny aspekty zaniedbywania dzieci – 2 godz.,
 • Wpływ ujawnienia przemocy na funkcjonowanie rodziny – 3 godz..
Opieka suprewizyjna 2 godziny dydaktyczne realizowana grupowo (grupy maksymalnie po 6 osoby)
 
Forma zaliczenia – udział w kursie oraz zmian postaw wobec przemocy w rodzinie
Informacje organizacyjne
 • liczba miejsc: 12.
 • liczba grup: 2 (po 6 osób).
 
Koszt uczestnictwa: 650zł całość.
 
Termin kursu – w momencie zgłoszenia się minimalnej wymaganej liczby uczestników.
 
 
Kierownik kursu – prof. nadzw. dr hab. Jakub Bartoszewski
 
Kontakt: Zakład Pracy Socjalnej
                ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 4
                62-510 Konin
                tel./fax (63) 249 71 60


Kurs w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
(280 godz.)
Cel

Celem proponowanego kursu jest wyposażenie uczestnika w wiedzę, umiejętności i kompetencję związane z rozpoznawaniem, diagnozowaniem i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie zarówno z osobą pełnoletnia, jak i dzieckiem oraz sprawcą.
 
Założenia kursu koncentrują się na doskonaleniu warsztatu z zakresu pomocy psychologicznej, terapeutycznej oraz prawnej. Kurs składa się z trzech części, uczestnicy mogą wybrać jedną z części lub całość kursu.
 
Kurs jest zgodnie z wytycznymi do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydanymi przez Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zgodnie z art. 8 pkt 5  ustawy z dnie 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) oraz z Rozporządzeniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 

Adresaci

Kurs przeznaczone jest dla osób posiadających wykształcenie wyższe, którzy realizują zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w instytucjach rządowych, pozarządowych oraz w formie wolontarystycznej.
 
Plan kursu

Program kursu składa się z trzech części, każda z części posiada odpowiednią liczbę modułów, które stanowią integralną cześć kursu kwalifikującą do uzyskania świadectwa z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
 
Stopień I (100godz.)
 • Moduł I: Zjawisko przemocy w rodzinie – 15 godz.:
 • Moduł II: Osobiste postawy wobec przemocy w rodzinie – 10 godz.:
 • Moduł III Portret psychologiczny osoby doświadczającej przemocy w rodzinie – 15 godz.:
 • Moduł IV: Porter psychologiczny sprawcy przemocy oraz strategie postępowania osób stosujących przemoc – 15 godz.:
 • Moduł V: Etapy pracy z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie oraz ze sprawcami – 45 godz.:
 
Stopień II (40godz.)
 • Moduł I: Prawne aspekty pracy z rodziną z problemem przemocy – 20 godz.: 
 • Moduł II: Współpraca z instytucjami rządowymi i pozarządowymi oraz w grupach roboczych – 20 godz.:
 
Stopień III (140godz.)
 • Moduł I: Przemoc w rodzinie wobec kobiet – 30 godz.:
 • Moduł II Przemoc w rodzinie wobec dziecka – 30 godz.
 • Moduł III: Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych – 25 godz.:
 • Moduł IV Prowadzenie grupy wsparcia – 25 godz.:
 • Moduł V: Paca z indywidualnym przypadkiem – 30 godz.
 
Opieka suprewizyjna 6 godziny dydaktyczne realizowana grupowo (grupy maksymalnie po 4 osoby)
 
Forma zaliczenia – Każda z części kończy się egzaminem ustnym, po zaliczeniu poszczególnego stopnia uczestnik podchodzi do egzaminu końcowego przestawiając pracę w formie pisemnej studium przypadku. Po uzyskaniu pozytywnej oceny wydaje się świadectwo ukończenia kursu uprawniającego do pracy z ofiarami doświadczającej przemocy w rodzinie.
 
Informacje organizacyjne
 • dwa semestry (co drugi tydzień w weekendy)
 • czas trwania: 280 godzin.
 • liczba miejsc: 24.
 • liczba grup: 2 (po 12 osób).
 
Koszt uczestnictwa – 3200 całość lub poszczególne części.
 
Termin kursu – w momencie zgłoszenia się minimalnej wymaganej liczby uczestników.
 
 
Kierownik kursu – prof. nadzw. dr hab. Jakub Bartoszewski
 
Kontakt: Zakład Pracy Socjalnej
                 ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 4
                 62-510 Konin
                 tel./fax (63) 249 71 60
 
 

 
 Praca z ofiarą przemocy seksualnej

Kurs
 
Cel
Celem proponowanego kursu jest wyposażenie uczestników w wiedzę, kompetencje i umiejętności. Założenia szkolenia koncentrują się na doskonaleniu warsztatu z zakresu pomocy psychologicznej, terapeutycznej ofiarą przemocy seksualnej – dzieci.
 
Kurs jest zgodnie z wytycznymi do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydanymi przez Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zgodnie z art. 8 pkt 5  ustawy z dnie 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) oraz z Rozporządzeniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r.w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 

Adresaci

Kurs skierowany jest do pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, policji, pedagogów oraz osób zainteresowanych problematyką związaną z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
 
Plan kursu

Program kursu składa się z trzech modułów; każda moduł podejmuje inne zagadnienia z zakresu przemocy w zakresie nadużyć seksualnych oraz pomocy:
 
Moduł I: Objawy – 10 godz.
 1. objawy somatyczne – 2 godz.
 2. specyficzne objawy somatyczne – 4 godz.
 3. uogólnione objawy psychologiczne – 4 godz.
Moduł II: Zaburzenia – 16 godz.
 1. zaburzenia zachowania – 8 godz.:
 2. zaburzenia seksualne – 8 godz.:
Moduł III: Pomoc – 24 godz.
 1. uznaniu istnienia przemocy bez obwiniania się za nią;
 2. zapewnieniu bezpieczeństwa – 4 godz.;
 3. dostrzeżeniu alternatywnych rozwiązań problemu przemocy oraz w zbadaniu swoich możliwości w tym zakresie – 4 godz.;
 4. uznaniu ważności swoich uczuć, myśli – 3 godz.;
 5. podejmowaniu własnych decyzji i wyborów 3 godz.;
 6. przezwyciężeniu skutków przemocy – 6 godz.;
 7. ponownym nawiązaniu wspierających związków interpersonalnych 4 godz..
 
Opieka suprewizyjna 2 godziny dydaktyczne realizowana grupowo (grupy maksymalnie po 6 osoby)
 
Forma zaliczenia – udział w kursie oraz zmian postaw wobec przemocy w rodzinie
 
Informacje organizacyjne
 • liczba miejsc: 12.
 • liczba grup: 2 (po 6 osób).
 • czas trwania: 50 godz.
 
Koszt uczestnictwa: 1200 zł.
 
Termin kursu – w momencie zgłoszenia się minimalnej wymaganej liczby uczestników.
 
Kierownik kursu – prof. nadzw. dr hab. Jakub Bartoszewski
 
Kontakt: Zakład Pracy Socjalnej
                ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 4
                62-510 Konin
                 tel./fax (63) 249 71 60