fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

Ponad 830 studentów ‒ na 2,5 tysiąca kształcących się w roku akademickim 2014/2015 w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie ‒ otrzymywało uczelniane stypendia i zapomogi. To ponad jedna trzecia studiujących tu na wszystkich kierunkach stacjonarnie i niestacjonarnie.
 
Studenci PWSZ w Koninie mają prawo do kilku rodzajów stypendiów i świadczeń pomocy materialnej z uczelnianego Funduszu Pomocy Materialnej (FMP). Są to: stypendium rektora dla najlepszych studentów; socjalne, a dla zamiejscowych czasem dodatkowo zwiększone z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż akademik; specjalne dla osób niepełnosprawnych, a także zapomogi. Trzeba wziąć pod uwagę, że ich kwoty ulegają co roku zmianie: nie zawsze do góry, czasem w idą w dół. Jeśli starający się o dotacje spełnią odpowiednie warunki, mogą otrzymać kilka rodzajów finansowego wsparcia.
 
Z perspektywy studenta
W dobiegającym końca roku akademickim stypendium socjalne wynosiło od 430 do 550 zł miesięcznie, a zwiększenie z tytułu zakwaterowania w „deesie” lub na stancji ‒ 200 zł/m-c. Stypendium dla osób niepełnosprawnych liczyło od 150 do 350 zł, także za miesiąc. Zapomogi miały różną wysokość, uzasadnioną skalą potrzeb.
Od początku działalności uczelnia wspiera także wysokie osiągnięcia w nauce. Ambitni mogą się więc ubiegać o prestiżowe stypendia: rektora (ostatnio od 400 do 630 zł), a nawet ministra nauki i szkolnictwa wyższego.
W PWSZ w Koninie działa kapituła, która przyznaje stypendia ze źródeł innych niż FPM. Ich fundatorem jest Towarzystwo Samorządowe. W roku 2014/2015 wyróżniono nim dwie studentki. Każda otrzymała po 1800 zł, wypłacone w ratach po 200 zł.
 
Z perspektywy uczelni
W roku akademickim 2014/2015 Komisja Stypendialna przyznała pomoc materialną na ogólną kwotę ponad 3,8 mln zł. Najwięcej przeznaczono na pomoc socjalną  ‒ niemal 3 mln zł, na stypendia rektora za osiągnięcia naukowe – ponad 700 tys. zł, na pomoc dla niepełnosprawnych ‒ ponad 100 tys. zł, a na zapomogi ‒ 40 tys. zł. Wszystkie stypendia były wypłacane przez 9 miesięcy, od października 2014 do czerwca 2015.
 
Z perspektywy formalnej
Taka pomoc finansowa jest jasnym (dla niektórych najjaśniejszym) punktem w studenckim życiu. Nie spada jednak z nieba. W przypadku stypendium socjalnego trzeba przedstawić odpowiednią dokumentację poświadczającą sytuację materialną studenta i jego rodziny. O tę pomoc można się starać od I roku studiów.  
Natomiast jeśli dopisują zdolności i determinacja, można, a wręcz należy ubiegać się stypendium naukowe i, oczywiście, udowodnić określonymi ‒ wysokimi ‒ wynikami w nauce. To jednak przywilej dla studentów II, III i IV roku.
aria