fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Gala Finałowa V edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”, prowadzonego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, odbyła się 2 lipca 2015 r. w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Certyfikaty dla naszej uczelni odebrał w imieniu prof. Mirosława Pawlaka, rektora PWSZ w Koninie, dr Artur Zimny, p.o. prorektora ds. kształcenia. Uczelnia otrzymała  certyfikat i statuetkę nadzwyczajną „Najwyższa Jakość Studiów”, certyfikat „Uczelnia Liderów 2015” i Srebrny Certyfikat „Uczelnia Liderów”.

Program „Uczelnia Liderów”, realizowany wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i Agencję PRC, adresowany jest do szkół wyższych (publicznych i niepublicznych), które starają się kształcić absolwentów wyposażonych w szerokie kompetencje zawodowe, dobrze przygotowanych do startu na rynku pracy. Srebrny certyfikat otrzymały uczelnie, które po raz trzeci odebrały laury w Programie, co świadczy o trwałości i długookresowym charakterze wdrażanych przez nie rozwiązań w zakresie edukacji praktycznej studentów i jakości kształcenia.
Eksperci oceniający Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie w V edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów” przygotowali krótką syntezę recenzji uczelni, opracowaną na podstawie wniosków z certyfikacji, którą w wersji skróconej przedstawiamy poniżej. Dokonało jej dwóch członków Komisji i zawiera najważniejsze konkluzje i opinie sformułowane przez Recenzentów.

„W opinii Komisji Certyfikacyjnej Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie należy do elitarnej grupy ośrodków akademickich, które wypracowały sobie silną pozycję rynkową, posiadają jasno określoną strategię i wizję przyszłości oraz wdrażają nowoczesny model zarządzania, którego realizacja przynosi wymierne efekty przede wszystkim w odniesieniu do wymiaru dydaktycznego funkcjonowania uczelni (wzmacnianie praktycznego aspektu kształcenia, aktywna współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, wprowadzanie innowacyjnych metod i technik dydaktycznych etc.).
W ramach postępowania certyfikacyjnego recenzenci dokonali analizy ankiety samooceny opracowanej przez badaną jednostkę; informacji instytucjonalnych pochodzących ze źródeł zewnętrznych, niezależnych od ocenianej jednostki (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ośrodek Przetwarzania Informacji, Polska Komisja Akredytacyjna); informacji pozyskanych od interesariuszy zewnętrznych ocenianej jednostki; innych informacji odnoszących się do kwestii jakości kształcenia i oferty uczelni, dostępnych w domenie publicznej.

Jak podkreślają recenzenci, odpowiednio sformułowana misja oraz cele strategiczne uczelni stwarzają Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie szansę na dynamiczny rozwój wedle wysokich standardów jakościowych, którą – jak dotąd – uczelnia w pełni wykorzystuje. PWSZ w Koninie jest jednostką akademicką o efektywnej strukturze, działającą zgodnie z zasadami profesjonalizmu, w oparciu o paradygmaty TQM. W opinii recenzentów uczelnia właściwie realizuje założoną misję, stale umacniając swoją pozycję na rynku edukacyjnym i permanentnie podnosząc poziom jakościowy usług dydaktycznych. Misja oraz cele strategiczne podkreślają zgodność podejmowanych działań z wizerunkiem uczelni, jako podmiotu oferującego kształcenie na wysokim poziomie merytorycznym (z uwzględnieniem aspektów praktycznych edukacji), zapewniającego absolwentom dyplom umożliwiający efektywne odnalezienie się na rynku pracy, ściśle współpracującego ze środowiskiem zewnętrznym.

Uczelnia, realizując przyjęty model dydaktyczny udowadnia – co potwierdzają nadane jej akredytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej i certyfikaty – że wiedza, umiejętności i kompetencje przekazywane studentom bazują na najnowszych osiągnięciach nauki oraz praktyki społeczno-gospodarczej. Konińska PWSZ otrzymała dwukrotnie certyfikat „Uczelnia Liderów” przyznawany przez Fundację Rozwoju Nauki i Szkolnictwa Wyższego podmiotom edukacyjnym, wyróżniającym się na rynku działaniami ukierunkowanymi na edukację praktyczną studentów, innowacyjnością i nowoczesnością oferty kształcenia, nowatorskim podejściem do dydaktyki oraz wysoką jakością nauczania.
Uczelnia posiada atrakcyjną, szeroką i ciągle uzupełnianą ofertę kształcenia obejmującą liczne kierunki i specjalności o charakterze praktycznym. Realizowane programy studiów zaprojektowane zostały na podstawie wnikliwej analizy sytuacji rynku pracy, a także w oparciu o doświadczenia wypracowane w ramach kontaktów z absolwentami, kadrą zarządzającą przedsiębiorstw oraz środowiskami społecznymi regionu. Uczelnia zapewnia studentom rozliczne formy dydaktyczne pozwalające rozwijać kompetencje i umiejętności zawodowe. Recenzenci dostrzegają mnogość certyfikatów i uprawnień, jakie w trakcie studiów mogą uzyskać studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, np. uprawnienia instruktorskie w wybranej dyscyplinie sportowej (piłce ręcznej, piłce nożnej, piłce siatkowej, koszykówce, pływaniu, lekkiej atletyce oraz z gimnastyki korekcyjnej), certyfikaty firm budowlanych: UPONOR, REHAU, DANFOSS, WILO, SIPUR, certyfikaty językowe oraz uprawnienia nauczycielskie. Jest to dowód na przywiązywanie przez uczelnię dużej wagi do kwestii edukacji praktycznej i użyteczności rynkowej uzyskiwanego przez studentów wykształcenia. W tym kontekście recenzenci wysoko oceniają także innowacyjną koncepcję kształcenia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. W ramach zajęć na tym kierunku 25 proc. przewidzianego tokiem studiów czasu student realizuje w instytucjach i podmiotach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa w różnych jego wymiarach: Policji, Straży Pożarnej, Wojskowej Komendzie Uzupełnień, wydziałach zarządzania kryzysowego, stacji pogotowia ratunkowego, agencji ochrony osób i mienia, a także na strzelnicy. Zajęcia te są prowadzone przez osoby z doświadczeniem praktycznym (policjantów, strażaków, żołnierzy, specjalistów ds. zarządzania kryzysowego, ratowników medycznych, pracowników agencji ochrony osób i mienia, instruktorów strzelectwa itp.), mają charakter praktyczny (również terenowy) i są realizowane w kilkuosobowych grupach.
 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie stale poszerza charakter współpracy z otoczeniem społecznym, co pozwala jej na permanentne ewaluowanie i edytowanie programów studiów, tak aby wiedza, umiejętności i kompetencje, odpowiadały dynamicznie zmieniającym się wymaganiom konkurencyjnego rynku pracy. Uczelnia wypracowała skuteczne mechanizmy kooperacji na tym polu poprzez np. zawierane umów i porozumień o współpracy z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego czy udział przedstawicieli interesariuszy zewnętrznych w doskonaleniu programów kształcenia, prowadzeniu niektórych zajęć dydaktycznych itd. Dodatkowo konińska PWSZ powołała do życia Rady Programowe działające na poziomie uczelni oraz poszczególnych kierunków studiów, w skład których wchodzą przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego. Współpraca z otoczeniem przybiera realne formy konkretnych projektów i inicjatyw adresowanych do środowiska akademickiego i partnerów uczelni – dla przykładu: certyfikowany podmiot z sukcesem organizuje kolejne edycje Akademii Młodej Przedsiębiorczości, współorganizowanej z Konińską Izbą Gospodarczą i innymi lokalnymi instytucjami i firmami. Projekt polega na bezpłatnych szkoleniach dla studentów pozwalających nabyć praktyczne umiejętności zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie jest placówką nowoczesną, należącą do grona uczelni z potencjałem rozwojowym, silnym kapitałem kooperacyjnym oraz zapleczem intelektualnym, kadrowym, organizacyjnym i infrastrukturalnym zapewniającym realizowanie zadań edukacyjnych na odpowiednim poziomie. Jednostka posiada liczne osiągnięcia, zwłaszcza w sferze organizacyjnej i dydaktycznej, a wprowadzane w niej rozwiązania cechuje wysoki poziom innowacyjności, co potwierdza zwłaszcza analiza rozwiązań/procedur w zakresie kształcenia praktycznego studentów i współpracy z otoczeniem. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie należy do grona Szkół wysoce konkurencyjnych i efektywnie reagujących na potrzeby otoczenia. W okresie objętym recertyfikacją w Programie „Uczelnia Liderów” konińska PWSZ podjęła nowe, wartościowe działania ukierunkowane na poszerzanie form i zakresów edukacji praktycznej studentów.”
 
Podczas Gali Finałowej „Uczelni Liderów” przyznane zostały również certyfikaty i statuetki nadzwyczajne „Najwyższa Jakość Studiów”. Wyróżnienia te otrzymują szkoły wyższe, które wdrożyły najbardziej zaawansowane, oryginalne, nowoczesne i efektywne systemy zapewniania jakości kształcenia, determinujące rozwój różnorodnych programów i form kształcenia oraz sprzyjające innowacyjności w dydaktyce akademickiej. Wśród laureatów tej specjalnej nagrody znalazła się Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, w towarzystwie takich uczelni jak np. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 
Źródła oraz zdjęcia:
Synteza recenzji ekspertów oceniających Uczelnię w V edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów” (2015). Dokument opracował: Przemysław Ruta, Sekretarz Programu „Uczelnia Liderów.
http://www.fundacja-edukacja.org.pl

red. Ekdar