fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

projekty norweskie logotypy

 

– Pobyt na Oslo Metropolitan University był cennym doświadczeniem nie tylko zawodowym, ale również społecznym i naukowym – mówią zgodnie po powrocie z pięciodniowej mobilności w Norwegii jego uczestnicy – pracownicy dydaktyczni ANS w Koninie.

Na grudniowy wyjazd wybrali się dr n. med. Angelika Kargulewicz (dietetyczka), dr hab. Wojciech Nowiak, prof. ANS (politolog), oraz dr Edyta Klosa-Komańda (ekonomistka).

Dr n. med. Angelika Kargulewicz przeprowadziła na OsloMet cykl wykładów „Edukacja i profilaktyka żywieniowa – rola diety i czynników żywieniowych w kształtowaniu zdrowia”. – Miałam też okazję wymienić się doświadczeniami związanymi z ogólnie pojętą profilaktyką zdrowotną oraz edukacją żywieniową, która jest moją specyfiką zawodową. W trakcie zajęć poruszaliśmy tematy dotyczące sytuacji zdrowotnej seniorów w Europie i na świecie, ze szczególnym odniesieniem do Polski i Norwegii. Podczas tych spotkań przedstawiłam między innymi kwestie ich nawyków żywieniowych oraz stylu życia, w tym poziomu aktywności fizycznej i jakże ważnej potrzeby szeroko pojętej aktywizacji osób w wieku starszym – opowiada dr Kargulewicz. I dodaje: – Możliwość spotkania i przeprowadzenia rozmów z przedstawicielami uczelni oraz studentami stworzyła nowe perspektywy rozwoju zawodowego oraz zainspirowała do kontynuacji pracy w zakresie profilaktyki zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb populacji starzejącej się.

Dr hab. Wojciech Nowiak, prof. ANS zaprezentował cykl wykładów „Uchodźcy z Ukrainy w Polsce – wyzwania na przyszłość”. – Mówiłem w nich o przemieszczaniu się ludzi w szerszym kontekście, a więc nie tylko Ukraińców do Polski, ale Polaków do Norwegii, o prognozach dotyczących migracji zarówno w odniesieniu do Polski, jak i Norwegii, i oczywiście przedstawiłem analizy porównawcze obu kierunków migracyjnych – wyjaśnia dr Nowiak. Podkreśla też bardzo dobre przyjęcie, bowiem strona norweska nie tylko pokazała cały kampus uniwersytecki, zarówno dydaktyczny, jak i socjalny, od rektoratu przez poszczególne wydziały, placówki badawcze, ale również zapewniła naszym wykładowcom przestrzeń biurową, czyli gabinet na czas realizacji projektu w OsloMet.

Natomiast dr Edyta Klosa-Komańda realizowała tam indywidualny program szkolenia, które obejmowało zagadnienia związane z planowaniem, organizacją i kontrolą działań oraz zadań związanych z międzynarodową wymianą studentów. – Dla mnie szczególnie interesujące było zapoznanie się z zapleczem technicznym OsloMet, z typowo skandynawskim, a więc przyjaznym dla użytkowników sposobem i stylem urządzania wnętrz do pracy personelowi badawczemu, sal dydaktycznych, w tym największej auli uniwersytetu, pomieszczeń socjalnych i rekreacyjnych – wymienia dr Klosa. – Ciekawe były nie tylko nasze wizyty na uniwersytecie, ale też to, że w wolnych chwilach mogliśmy zwiedzać Oslo, osłuchać się z językiem, poznać kulturę, sztukę, kuchnię czy sposób bycia Norwegów – dodaje.

Wyjazd, w którym od 5 do 9 grudnia 2022 r. uczestniczyli nasi wykładowcy, wynika z udziału ANS w Koninie w projekcie „Mobilność w szkolnictwie wyższym” (realizowanym w okresie od 1 maja ubiegłego do 30 września tego roku). Nasz udział w nim – 21 510 euro – finansują Islandia, Liechtenstein i Norwegia w ramach funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Z tego programu docelowo skorzysta sześcioro pracowników ANS oraz po troje z uczelni współuczestniczących, czyli Oslo Metropolitan University (Norwegia) oraz Bifrost University (Islandia).

A co jeszcze wydarzy się w ramach tego projektu? – W tej chwili mogę zapowiedzieć, że już styczniu odbędzie się rewizyta z OsloMet – mówi dr Karina Zawieja-Żurowska, prorektor ANS w Koninie. I dodaje: – Wiele wskazuje, że naszą współpracę z partnerami z Norwegii będziemy kontynuować również poza tym projektem, między innymi przez wymianę w ramach Erasmus+.

aria


Scandinavian training

- The stay at the Oslo Metropolitan University was a valuable experience not only professionally, but also socially and scientifically - say its participants, academic teachers of University of Applied Sciences in Konin, after returning from a five-day mobility in Norway.

The December trip was attended by dr Angelika Kargulewicz (dietician), dr hab. Wojciech Nowiak (political scientist), and dr Edyta Klosa-Komańda (economist).

Dr Angelika Kargulewicz conducted a series of lectures on "Nutritional education and prevention - the role of diet and nutritional factors in shaping health" at OsloMet. – I also had the opportunity to exchange experiences related to generally understood preventive health care and nutritional education, which is my professional specificity. During the classes, we discussed topics related to the health situation of seniors in Europe and in the world, with particular reference to Poland and Norway. During these meetings, I presented, among other things, the issues of their eating habits and lifestyle, including the level of physical activity and the very important need for broadly understood activation of elderly people - says dr Kargulewicz. She adds: - The opportunity to meet and hold talks with representatives of the university and students created new perspectives for professional development and inspired to continue work in the field of preventive health care, with particular emphasis on the needs of the aging population.

Dr hab. Wojciech Nowiak presented a series of lectures "Refugees from Ukraine in Poland - challenges for the future". – During them, I talked about the movement of people in a broader context, i.e. not only Ukrainians to Poland, but Poles to Norway, about migration forecasts for both Poland and Norway, and of course I presented comparative analyzes of both migration directions – explains dr hab. W. Nowiak. He also emphasizes the very good reception, because the Norwegian side not only showed the entire university campus, both didactic and social, from the rector's office through individual faculties, research facilities, but also provided our lecturers with office space, i.e. a study room for the duration of the project in OsloMet.

Dr Edyta Klosa-Komańda, on the other hand, carried out an individual training program there, which covered issues related to planning, organization and control of activities and tasks related to international student exchange. “For me, it was particularly interesting to get to know the technical facilities of OsloMet, the typically Scandinavian, and therefore user-friendly, way and style of interior design for research staff, teaching rooms, including the largest hall of the university, social and recreation rooms,” lists dr E. Klosa. - Not only our visits to the university were interesting, but also the fact that in our free time we could visit Oslo, get used to the language, learn about the culture, art, cuisine and way of life of the Norwegians - she adds.

Mobility, in which our lecturers participated from 5 to 9 December 2022, results from the participation of the University of Applid Sciences in Konin in the project "Mobility in higher education" (implemented in the period from 1 May 2022 to 30 September this year). Our participation in it - EUR 21,510 - is co-financed by Iceland, Liechtenstein and Norway under the funds of the European Economic Area (EEA). Ultimately, six of our employees and three from the participating universities, i.e. Oslo Metropolitan University (Norway) and Bifrost University (Iceland), will benefit from this program.

And what else will happen as part of this project? - At this moment, I can announce that a return visit from OsloMet will take place in January - says dr Karina Zawieja-Żurowska, vice-rector of the UAS in Konin. She adds: - There are many indications that we will continue our cooperation with partners from Norway also beyond this project, including exchanges under Erasmus+ programme.

wyjazd_do_oslo_5
wyjazd_do_oslo_2
wyjazd_do_oslo_6
wyjazd_do_oslo_3
wyjazd do Oslo 01
wyjazd do Oslo 02

wyjazd do oslo