fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

Prezentacja kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Forma studiów

 • stacjonarne
 • niestacjonarne

Poziom studiów - II stopnia

Uzyskany tytuł po ukończeniu studiów - magister

Czas trwania - 2 lata

Opłata za studia

 • bezpłatne studia stacjonarne
 • opłata semestralna za studia niestacjonarne: 3500 zł

Wysokość opłaty rekrutacyjnej - 85 zł    

 


Cel studiów     

Celem studiów jest nabycie wiedzy i umiejętności podejmowania decyzji o charakterze finansowym oraz prowadzenia działalności doradczej w odniesieniu do instytucji finansowych i podmiotów niefinansowych (przedsiębiorstw, osób fizycznych) oraz przeprowadzenie zaawansowanego księgowania, analizy finansowej a także będzie przygotowany do formułowania wniosków i prognozowania na bazie tego typu analiz.

Absolwent jest przygotowany do pełnienia ról menedżerskich i stanowisk w jednostkach sektora prywatnego i publicznego.


Moduły

kadry i płace - absolwent tego modułu pozna zagadnienia obejmujące: prawo pracy i kodeks cywilny, składki ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych składek ZUS wraz obsługą programu Płatnik, podatek dochodowy od osób fizycznych w ramach różnych form zatrudnienia, ewidencję i rozliczanie czasu pracy, organizację działu kadr i płac, naliczanie i ewidencjonowanie wynagrodzeń oraz innych rozrachunków z pracownikami, w tym z tytułu krajowych i zagranicznych podróży służbowych, zatrudnianie osób niepełnosprawnych i cudzoziemców. Moduł ten adresowany jest do osób, które chcą poszerzyć wiedzę i zdobyć nowe umiejętności w obszarze finansowej i rachunkowej obsługi kadrowo-płacowej. Absolwent zdobędzie kompetencje pozwalające na zajmowanie stanowisk samodzielnych specjalistów w obszarze naliczania, rejestrowania, dokumentowania i zarządzania wynagrodzeniami pracowników wraz z pochodnymi (podatek dochodowy od osób fizycznych, ubezpieczenie zdrowotne, składki ubezpieczenia społecznego i pozostałe obligatoryjne i fakultatywne obciążenia pracowników) oraz innymi rozrachunkami z pracownikami niezależnie od formy i miejsca ich zatrudnienia. Pozna regulacje związane z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych oraz cudzoziemców, ich wpływ na finanse i księgowanie w różnych podmiotach gospodarczych, a także na potrzeby własnej działalności gospodarczej.

Rachunkowość i finanse MSP - absolwent tego modułu pozna zagadnienia obejmujące: rachunkowość i sprawozdawczość mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzoną w środowisku informatycznym, podatek od towarów i usług oraz podatek dochodowy (od osób fizycznych i od osób prawnych) w działalności MŚP, analizę ekonomiczną MŚP, doradztwo finansowe, bankowość spółdzielczą dla MŚP. Moduł ten adresowany jest do osób, które chcą poszerzyć wiedzę i zdobyć nowe umiejętności w obszarze finansowej i rachunkowej obsługi mikro, małych i średnich przedsiębiorstw usługowych, produkcyjnych, jak i handlowych. Przygotowuje on absolwenta do podjęcia pracy na samodzielnych stanowiskach średniego i wyższego szczebla zarówno w ww. przedsiębiorstwach, a także specjalistów świadczących usługi doradztwa ww. podmiotom w ramach własnej działalności gospodarczej lub w ramach zatrudnienia w wyspecjalizowanych biurach i agencjach. Ponadto absolwent może podjąć zatrudnienie w urzędach skarbowych i firmach doradztwa finansowego.


Perspektywy zatrudnienia

 1. Instytucje sektora finansowego (banki i firmy ubezpieczeniowe),
 2. Działy finansowe i księgowe małych i średnich przedsiębiorstw, szczególnie na stanowiskach księgowego analityka finansowego itp.,
 3. Podmioty sektora finansów publicznych, zwłaszcza w pionach finansowych samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, urzędach i izbach skarbowych,
 4. Biura rachunkowe, doradztwa finansowego i doradztwa podatkowego.


Kryteria naboru na kierunek finanse i rachunkowość

OCENA Z DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW – DWA WARUNKI DO ŁĄCZNEGO SPEŁNIENIA

Warunek 1. Przeliczona na punkty zgodnie z tabelą, o której mowa w § 12 ust. 4, ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich na kierunkach przynależących w całości lub w części do:

1) dziedziny nauk społecznych [według rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1818)] lub [według rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 października 2022 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U. 2022 poz. 2202 ze zm.)]; albo

2) obszaru nauk społecznych [według rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 179, poz. 1065)]

- przy czym minimalna liczba punktów ECTS, przyporządkowana do dziedziny nauk społecznych albo obszaru nauk społecznych, uprawniająca do przyjęcia na kierunek, a uzyskana na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, wynosi 90.

Warunek 2. Obecność w programie ukończonych przez kandydata studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich treści kształcenia (w postaci przedmiotów lub modułów zajęć) z zakresu:

1) ekonomii i finansów oraz/lub nauk o zarządzaniu i jakości [według rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1818)] lub [według rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 października 2022 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U. 2022 poz. 2202 ze zm.)]; albo

2) ekonomii oraz/lub finansów oraz lub nauk o zarządzaniu [według rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 179, poz. 1065)].

Treści kształcenia (w postaci przedmiotów lub modułów zajęć) potwierdzające spełnienie przez kandydata warunku 2 (wymagane posiadanie w programie ukończonych studiów co najmniej trzech spośród niżej wymienionych):

 • bankowość,
 • ekonomia,
 • finanse,
 • makroekonomia,
 • mikroekonomia,
 • podatki,
 • podstawy zarządzania,
 • przedsiębiorczość,
 • rachunkowość,
 • rynki finansowe,
 • statystyka,
 • ubezpieczenia.
max. liczba punktów możliwych do uzyskania - 50 pkt

Suma punktów za:

 1. ocenę na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich na kierunkach przynależących w całości lub w części do dziedziny nauk humanistycznych lub dziedziny nauk społecznych – przeliczoną na punkty zgodnie z poniższą tabelą (70%)
 2. uzyskaną na ostatnim semestrze realizacji danego języka ocenę z lektoratu języka angielskiego lub języka niemieckiego na poziomie co najmniej B2, przeliczoną na punkty zgodnie z poniższą tabelą (30%)

 

Jak naliczamy punkty?

Ocena na dyplomie ukończenia studiów

 • dostateczny (3) 30 pkt.
 • dostateczny plus (3,5) 35 pkt.
 • dobry (4) 40 pkt.
 • dobry plus (4,5) 45 pkt.
 • bardzo dobry (5) 50 pkt.

 

Chcąc dokonać rejestracji na studia, kliknij w poniższy obrazek