fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

Kwalifikacje absolwenta kierunku pielęgniarstwo odpowiadają kompetencjom zawodowym określonym w art. 4 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 roku. Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo zostanie przygotowany do samodzielnego pełnienia roli zawodowej, w tym do świadczenia opieki zdrowotnej oraz zarządzania nią przez:

 • rozpoznawanie potrzeb jednostki, grupy lub zbiorowości oraz określenie zasobów niezbędnych i dostępnych do ich zaspokojenia,
 • planowanie i realizowanie opieki pielęgniarskiej, z uwzględnieniem metody procesu pielęgnowania i priorytetów opieki,
 • wykonywanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • pomoc jednostce, rodzinie w osiąganiu zdrowia i niezależności w chorobie lub niepełnosprawności przez zapewnienie udziału we wszystkich formach opieki i samoopieki,
 • przestrzeganie zasad etyki zawodowej,
 • współpracę z profesjonalistami dla zapewnienia całościowej opieki jednostce i rodzinie, organizowanie i podtrzymywanie bezpiecznego środowiska opieki i pracy,
 • dokumentowanie wszystkich etapów procesu pielęgnowania i wykorzystywanie tych informacji do oceny świadczonej opieki,
 • promocji i edukacji zdrowotnej przez: ocenę indywidualnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do zachowania i przywracania zdrowia, wspieranie jednostki, rodziny i grupy społecznej w prowadzeniu zdrowego stylu życia, uczenie jednostki, rodziny, grupy społecznej zachowania i przywracania zdrowia, uczestniczenie w zdrowotnych kampaniach edukacyjnych,
 • działania w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej przez: współpracę z jednostką, rodziną i innymi uczestnikami zespołu w planowaniu i realizowaniu usług zdrowotnych, współpracę z innymi uczestnikami zespołu na rzecz zachowania bezpiecznego środowiska opieki i pracy zespołowej, komunikowanie się z pacjentem, jego rodziną oraz z innymi uczestnikami zespołu,
 • rozwój praktyki pielęgniarskiej, krytycznego myślenia i badań naukowych przez: stosowanie w praktyce aktualnej wiedzy z zakresu nauk medycznych, społecznych, teorii pielęgniarstwa, regulacji prawnych zawodu i opieki zdrowotnej, wdrażanie uznanych wyników badań naukowych do opieki pielęgniarskiej, uczestniczenie w badaniach naukowych w celu poszerzenia wiedzy pielęgniarskiej.

Pespektywy zatrudnienia

 • szpitale,
 • przychodnie,
 • ośrodki zdrowia,
 • ośrodki rehabilitacyjne,
 • ambulatoria,
 • hospicja,
 • zakłady opieki zdrowotnej (pielęgnacyjnej, leczniczej, rehabilitacyjnej i diagnostycznej),
 • w szczególnych przypadkach w szkołach jak również w mieszkaniach prywatnych realizując zadania związane z zawodem.

Kształcenie na kierunku pielęgniarstwo odbywa się w oparciu o standardy kształcenia ujęte w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz.U. 2019 poz. 1573).

Pielęgniarstwo umiejscowione jest w  dyscyplinie nauki medyczne oraz nauki o zdrowiu.

Podstawowym celem kształcenia na kierunku jest nauczenie umiejętności posługiwania się szczegółową wiedzą  z zakresu pielęgniarstwa i  ogólną z zakresu innych nauk  dla zapewnienia bezpieczeństwa i opieki osobom chorym, niepełnosprawnym i umierającym, oraz udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom. 

Absolwent studiów zawodowych (I stopnia) na kierunku pielęgniarstwo jest przygotowany do samodzielnego pełnienia roli zawodowej.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku pielęgniarstwo są przygotowani do samodzielnego wykonywania zawodu oraz pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym: szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej oraz domach opieki społecznej. Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia.

 

STUDIA MAGISTERSKIE

 

Pielęgniarstwo na studiach II stopnia skierowane są do osób mających tytuł zawodowy pielęgniarka/pielęgniarz (licencjat z pielęgniarstwa). Studia przygotowują studentów do wykonywania opieki pielęgniarskiej, uczą planowania, wdrażania oceny postępowania profilaktycznego i leczniczego w zakresie zdrowia.

Akademia kładzie przede wszystkim nacisk na kształcenie oraz profilowanie karier zawodowych studentów poprzez realizację programów studiów uwzględniających potrzeby wynikające z zarządzania podmiotami leczniczymi.

Studia II stopnia pielęgniarskie przygotują absolwentów do:

 • rozwoju praktyki pielęgniarskiej i prowadzenia badań naukowych,
 • wdrażanie zasad medycyny opartej na faktach (EBM),
 • wprowadzania nowych metod poprawiających jakość opieki pielęgniarskiej,
 • podejmowania działań związanych z własnym rozwojem zawodowym,
 • funkcji edukacyjnej,
 • koordynowania i współpracy w zespołach opieki zdrowotnych.

Student, który ukończy studia II stopnia będzie przygotowany do samodzielnego realizowania zadań pielęgniarskich, także tych wynikających z zaawansowanej praktyki pielęgniarskiej, czyli:

 • w niewydolności oddechowej,
 • w leczeniu nerkozastępczym,
 • w cukrzycy,
 • w leczeniu chorób nowotworowych,
 • w bólu,
 • w leczeniu żywieniowym,
 • w zaburzeniach układu nerwowego i psychicznego.

Absolwent będzie także posiadał umiejętności:

 • oceny stanu zdrowia pacjenta,
 • rozpoznawania czynników szkodliwych,
 • rozpoznawania potrzeb zdrowotnych pacjentów w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej,
 • dokumentowania procesu pielęgnowania z zachowaniem zasad etyki.

Absolwent po ukończeniu studiów otrzymuje tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa.

Kwalifikacje, które absolwent uzyskuje są uznawane w krajach Unii Europejskiej.

 

studenci kierunku pielęgniarstwo