fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

STUDIA I STOPNIA

Możesz realizować swoje powołanie – być opiekunem i wychowawcą dzieci, młodzieży oraz osób, które potrzebują wsparcia. Jako profesjonalny doradca z kolei odkryjesz potencjał i pokażesz możliwości rozwoju zawodowego i osobistego młodym ludziom oraz dorosłym, którzy ciągle szukają swojej drogi. Wiedza psychologiczna i pedagogiczna zdobyta na naszym kierunku będzie bezcenna w budowaniu dobrych relacji w rodzinie i w pracy. To szczególna misja – bezpiecznie przeprowadzić drugiego człowieka przez trudną codzienność i mieć osobisty konstruktywny wpływ na przemianę jego życia.


Oferowane specjalności:

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (specjalność nienauczycielska),
 • doradztwo zawodowe i personalne (specjalność nienauczycielska).

Warto studiować pedagogikę, ponieważ:

 • podkreślamy profil praktyczny studiów, ze szczególnym naciskiem na zajęcia ćwiczeniowe, warsztatowe i projektowe,
 • mamy doświadczoną kadrą dydaktyczną składającą się z  doskonałych wykładowców, cenionych przez studentów,
 • rozwijamy potencjał osobisty studenta, zachęcamy do aktywnego włączania się w działalność studenckich kół naukowych (np. Koła Młodych Pedagogów) oraz inne liczne przedsięwzięcia, pozwalające na samorealizację
 • dostosowujemy ofertę edukacyjną do potrzeb rynku pracy.

Perspektywy zatrudnienia:

 • żłobki, kluby dziecięce,
 • bursy, internaty,
 • schroniska młodzieżowe, szkolne schroniska młodzieżowe
 • świetlice: szkolne, środowiskowe,
 • ogniska wychowawcze,
 • warsztaty terapii zajęciowej,
 • domy dziecka, pogotowia rodzinne, pogotowia opiekuńcze, policyjne izby dziecka,
 • instytucje wychowania pozaszkolnego, organizacje działające na rzecz dzieci i młodzieży,
 • instytucje oświatowe zajmujące się doradztwem edukacyjno-zawodowym,
 • biura karier, agencje zatrudnienia, pośrednictwo pracy, działy personalne,
 • instytucje zajmujące się doradztwem zawodowym i szkoleniami,
 • instytucje pozarządowe, instytucje oferujące doradztwo personalne.

Zapraszamy do śledzenia aktualności na naszej stronie FB oraz obejrzenia i wysłuchania głosu naszych studentów:

 

STUDIA II STOPNIA

Koncepcja kształcenia na kierunku „pedagogika” wpisuje się w misję Uczelni, którą jest tworzenie przyjaznego miejsca do studiowania, gdzie można rozwijać swoje talenty i realizować pasje oraz przygotować się do udanego startu zawodowego. Realizacja studiów ściśle wiąże się z dwoma spośród trzech celów strategicznych Uczelni: zwiększenie atrakcyjności i skuteczności kształcenia (cel I) oraz rozwój współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym (cel II).

Kierunek „pedagogika” służy wszechstronnemu kształtowaniu tych atrybutów i ułatwić ma jego absolwentom funkcjonowanie we współczesnych placówkach i instytucjach pomocowych, w których istnieje ogromne zapotrzebowanie na młodych i sprawnych pedagogów przygotowanych do pracy opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej.

Przyporządkowanie do dyscyplin

 • dyscyplina wiodąca: „pedagogika”
 • dyscypliny dodatkowe: „psychologia”, „nauki socjologiczne” oraz „nauki o komunikacji społecznej i mediach”.

Dobór dyscyplin dodatkowych nie jest przypadkowy, ponieważ nie tylko wpisują się one w dziedzinę nauk społecznych, ale wzajemnie się przenikają i uzupełniają, dając fundament i odniesienie do zbudowania komplementarnego programu studiów, który umożliwia przygotowanie absolwenta do realizacji zadań profesjonalnych w szerokim spektrum zawodów i placówek. Rezultaty rozlicznych badań wskazują, że praca w strukturze placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych wymaga nie tylko ogólnego przygotowania psychologicznego, zapoznania się w stopniu pogłębionym z zagadnieniami z zakresu pedagogiki, znajomości zasad wychowania, procesów społecznych i mechanizmów interakcji międzyludzkiej, ale również umiejętności sprawnego i efektywnego komunikowania się oraz motywowania, a także innych umiejętności miękkich (soft skills).

Absolwenci kierunku uzyskują wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie:

 • psychologii ogólnej, psychologii społecznej, psychologii rozwoju dziecka, psychologii klinicznej;
 • pedagogiki ogólnej, pedagogiki dialogu, pedagogiki rodziny, teorii opieki i wychowania, pedagogiki czasu wolnego, przedmiotu kierunkowego w języku obcym, metodologii nauk społecznych, seminarium magisterskiego i praktyk zawodowych;
 • polityki społecznej, socjologii rodziny, socjologii wychowania;
 • interwencji w sytuacjach kryzysowych, wspomagania rozwoju i budowania zasobów osobistych;
 • komunikacji społecznej, socjopedagogicznych uwarunkowań komunikacji;
 • wybranych zagadnień z zakresu komunikacji w języku obcym specjalistycznym (nowożytnym), technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz
 • wybranego modułu ukierunkowanego na określony obszar funkcjonalny i rodzaj (zakres) realizowanych zadań.

Powyższe treści realizowane są w szerokim kontekście pedagogiki, psychologii (ogólnej, społecznej), socjologii oraz komunikacji i komunikowania, jako nauk fundujących określone nurty, perspektywy, ujęcia, koncepcje, pojęcia i metody zarządzania oraz służących równocześnie praktyce kształtowania i rozwoju umiejętności miękkich.

Dwa moduły do wyboru:

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną
 • pedagogika resocjalizacyjna

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku Pedagogika o profilu praktycznym zdobywają wszechstronną wiedzę i najważniejsze umiejętności analityczne, diagnostyczne i prognostyczne. Dzięki temu umiejętnie podchodzą do rozwiązywania problemów wychowawczych, resocjalizacyjnych, opiekuńczych, pomocowych. Absolwenci odnajdują się w roli wychowawcy w jednostkach penitencjarnych oraz świetlicach terapeutycznych, pracownika w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, pracownika centrów kultury oraz instytucji edukacyjnych, gdzie prowadzą warsztaty arteterapeutyczne.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktorskich), zwłaszcza
w dyscyplinie „pedagogika”.

Rekomendowane zawody w ramach proponowanych modułów wybieralnych na podstawie rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 listopada 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. 2021 poz. 2285):

1) Moduł wybieralny 1: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną

 • 263503 Specjalista poradnictwa psychospołecznego i rodzinnego
 • 263508 Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 • 263590 Pozostali specjaliści do spraw społecznych

2) Moduł wybieralny 2: Pedagogika resocjalizacyjna

 • 263505 Specjalista resocjalizacji
 • 263506 Wychowawca w jednostkach penitencjarnych
 • 263508 Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 • 263590 Pozostali specjaliści do spraw społecznych

OPISY MODUŁÓW I ZAWODÓW:

Moduł wybieralny 1: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną

Studenci zdobywają wiedzę oraz umiejętności praktyczne, które są niezbędne w pracy opiekuńczo-wychowawczej i pracy z rodziną pozwalające między innymi na rozpoznawanie
i rozwiązywanie problemów pojawiających się w rodzinach, środowiskach wychowawczych
i związanych z opieką. Przedmioty w ramach tego modułu przygotowują do pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi w placówkach wsparcia dziennego.

Absolwent może podjąć pracę w:

- placówkach opiekuńczo-wychowawczych (np. domy dziecka), internatach, bursach i hufcach pracy;

- poradniach (rodzinnych, psychologiczno-pedagogicznych, specjalistycznych);

- domach pomocy społecznej;

- Gminnych Ośrodkach Pomocy, Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie.

263503 Specjalista poradnictwa psychospołecznego i rodzinnego prowadzi działania na rzecz osób i rodzin (biologicznych i adopcyjnych), które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód. Zakres pomocy wynika z pogłębionej diagnozy sytuacji psychospołecznej danej osoby lub rodziny. Zadania wykonywane przez specjalistę poradnictwa psychospołecznego i rodzinnego obejmują następujące obszary działań: diagnostyczne (umożliwiające ocenę sytuacji osoby bądź rodziny wymagającej wsparcia), profilaktyczne (przygotowujące rodzinę do tego, aby samodzielnie wypełniała swoje podstawowe funkcje i w oparciu o własne zasoby oraz system wsparcia społecznego była w stanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową̨, np. kryzys przejściowy), naprawcze (ukierunkowane na przezwyciężenie kryzysu w rodzinie – mają przywrócić rodzinie zdolność do samodzielnego funkcjonowania i zapobiegać kumulowaniu się problemów, tj. kryzysowi chronicznemu). Specjalista poradnictwa psychospołecznego i rodzinnego w swojej pracy łączy zadania zarówno pomocnika, doradcy, mediatora, negocjatora, pośrednika, jak również osoby udzielającej informacji – w zależności od zdiagnozowanych potrzeb osób, z którymi współpracuje.

263508 Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej sprawuje opiekę nad rodzinami zastępczymi lub rodzinnymi domami dziecka w zakresie realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej; bierze udział w przygotowaniu planu pomocy dziecku; zapewnia dostęp do specjalistycznej pomocy dla dzieci; udziela wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej; współpracuje z różnymi instytucjami w zakresie nadzorowania pieczy zastępczej.

263590 Pozostali specjaliści do spraw społecznych pracują w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w biurze Kuratora Sądowego, w poradniach na stanowiskach związanych
z pomocą społeczną i działalnością integracyjną.

Moduł wybieralny 2: Pedagogika resocjalizacyjna

Absolwenci będą przygotowani do podejmowania pracy związanej z wtórną socjalizacją, 
z osobami nieprzystosowanymi społecznie oraz zagrożonymi nieprzystosowaniem. Dzięki przedmiotom w ramach tego modułu absolwent będzie miał kompetencje w zakresie projektowania, realizacji i ewaluacji działań wychowawczych oraz profilaktycznych. 

Absolwent może podjąć pracę w:

- placówkach socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych,

- placówkach wsparcia dziennego,

- placówkach interwencyjnych,

- ośrodkach kuratorskich,

- placówkach dla nieletnich,

- zakładach karnych, aresztach śledczych oraz służbach sądowych i więziennych.

263505 Specjalista resocjalizacji jest zawodem ukierunkowanym na wsparcie osób doświadczających wykluczenia społecznego i charakteryzujących się zachowaniem niezgodnym z obowiązującymi normami społecznymi. Specjalista resocjalizacji świadczy pomoc osobom przebywającym w aresztach śledczych, zakładach karnych i poprawczych, ośrodkach socjoterapeutycznych i wychowawczych lub schroniskach dla nieletnich, a także w szkole, rodzinie czy w zakładzie pracy. Praca specjalisty resocjalizacji polega na oddziaływaniu na sposób myślenia i zachowanie podopiecznego poprzez wykorzystanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i socjologii. Praca wykonywana przez specjalistę resocjalizacji ma na celu profilaktykę i przeciwdziałanie patologiom społecznym, a jej efektem ma być zaprzestanie przed osobę zachowania autodestrukcyjnego i zagrażającego bezpieczeństwu oraz komfortowi życia członków najbliższego środowiska, a także pozostałych członków społeczności. Specjalista resocjalizacji pracuje najczęściej z osobami niedostosowanymi społecznie, skazanymi za popełnione przestępstwo i byłymi więźniami. Osoba zatrudniona w tym zawodzie uczestniczy także w pracach mających na celu resocjalizację danego obszaru (lokalnej społeczności), np. poprzez tworzenie strategii przeciwdziałania zjawiskom patologicznym, a także współpracuje z innymi instytucjami z obszaru pomocy społecznej i zwalczania przestępczości.

263506 Wychowawca w jednostkach penitencjarnych prowadzi działania opiekuńcze oraz wychowawcze wobec osób skazanych i tymczasowo aresztowanych  w celu zapewnienia osadzonym warunków prawidłowego rozwoju społecznego, ochrony, a także pomocy w trudnych sytuacjach życiowy. Praca wykonywana przez wychowawcę w jednostkach penitencjarnych ma też charakter profilaktyczny, a jej efektem ma być prewencja zachowań autodestrukcyjnych, zagrażających bezpieczeństwu oraz komfortowi życia osób z najbliższego środowiska, jak i pozostałych członków społeczności. Do obowiązków wychowawcy w jednostkach penitencjarnych należy także monitorowanie stanu zdrowia i warunków pobytu skazanego / tymczasowo aresztowanego. Wychowawca powinien zwracać szczególną uwagę na sytuacje zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu wynikające m.in. ze stosowania używek, czy zachowania współwięźniów. Do zadań pracownika wykonującego ten zawód należy organizacja zajęć wychowawczych, dydaktycznych oraz innych, które aktywizują skazanych i mają pozytywny wpływ na ich postawy oraz zachowanie. Kontaktuje się ze specjalistami i innymi pracownikami placówki, w której znajduje się skazany / tymczasowo aresztowany, w celu realizacji interdyscyplinarnego oddziaływania wychowawczego, ukierunkowanego na zaspokojenie jego potrzeb. Do wykonywania zawodu wychowawca w jednostkach penitencjarnych preferowani są kandydaci, którzy posiadają dyplom w zakresie pedagogiki, resocjalizacji, pedagogiki specjalnej, psychologii, socjologii, pracy socjalnej lub nauk o rodzinie. Przygotowanie do pracy na stanowisku wychowawcy w jednostkach penitencjarnych wiąże się zazwyczaj z kandydowaniem do pełnienia funkcji w Służbie Więziennej. Wymagania do podjęcia pracy jako funkcjonariusza Służby Więziennej regulują akty prawne dotyczące Służby Więziennej oraz zarządzenia Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

ZACHĘCAMY DO DZIAŁAŃ W STUDENCKIM KOLE NAUKOWYM „PEGAZ”

 

studenci kierunku pedagogika