fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

Harmonogram działań w zakresie doskonalenia WSZJK w ANS w Koninie
w roku akademickim 2023/2024
 
 

 

Lp.  

Działanie

Forma                                      
realizacji                                          

Termin                           
realizacji               

Odpowiedzialni

1.

Ustalenie zadań Uczelniw zakresie
zapewnienia jakości kształcenia
oraz harmonogramu realizacji działań
zmierzających do doskonalenia jakości
kształcenia na rok akademicki 2023/2024

zarządzenie rektora

XI 2023

Uczelniana Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia /

rektor

2.

Ocena jakości kształcenia za pomocą narzędzi podstawowych:

 Rok akademicki 2023/2024

a.

Przeprowadzenie oceny przedmiotowych
i kierunkowych efektów uczenia się

wypełnianie formularzy
oceny przedmiotowych
efektów uczenia się/

wypełnianie formularzy
oceny kierunkowych
efektów uczenia się

III 2024

VI 2024

nauczyciele akademiccy/

komisje ds. oceny jakości kształcenia na wydziałach

b.

Przeprowadzenie oceny za pomocą arkuszy
hospitacji zajęć dydaktycznych

wypełnienie arkuszy przez
osoby hospitujące zajęcia

zadanie ciągłe

dziekani

kierownicy katedr

pełnomocnicy rektora

c.

Przeprowadzenie oceny za pomocą ankiet oceny nauczycieli

badanie ankietowe wśród studentów

II 2024
VI 2024

Uczelniana Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia

d.

Przeprowadzenie oceny za pomocą ankiet oceny jakości kształcenia

badanie ankietowe wśród studentów, uczestników
studiów podyplomowych,
i nauczycieli

V-VI 2024

Uczelniana Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia

e.

Przeprowadzenie oceny poziomu realizacji praktyk zawodowych studentów 

protokół z analizy sprawozdań
z realizacji studenckich praktyk zawodowych

IX-X 2024

menedżerowie kierunków /

komisje ds. oceny jakości kształcenia na wydziałach

3.

Ocena jakości kształcenia za pomocą narzędzi wspomagających:

Rok akademicki 2023/2024

a.

Cykliczne spotkania władz Uczelni
ze studentami bez udziału nauczycieli
 i kierowników jednostek organizacyjnych wydziału

organizowanie forów dyskusyjnych
i sporządzenie protokołu

zadanie ciągłe

rektor, prorektor, dziekani

b.

Cykliczne spotkania nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na kierunku studiów
w celu oceny osiągania zakładanych efektów
uczenia się

organizowanie forów dyskusyjnych
i sporządzenie protokołu

zadanie ciągłe

kierownicy jednostek organizacyjnych wydziału / nauczyciele akademiccy

c.

Opinie rad programowych pełniących rolę zespołów  opiniodawczo-doradczych  dziekanów wydziałów w kształtowaniu  koncepcji kształcenia na danym kierunku studiów

protokół i sprawozdanie

zawierające wnioski
i opinie

zadanie ciągłe

dziekani

kierownicy katedr

d.

Monitorowanie egzaminów dyplomowych poprzez obecność zewnętrznych obserwatorów na egzaminach dyplomowych (władz Uczelni lub osób delegowanych przez rektora)

udział obserwatorów
w egzaminach
dyplomowych

I-V 2024
VI-X 2024

rektor, prorektor, dziekani

e.

Przeprowadzenie weryfikacji antyplagiatowej prac dyplomowych w JSA na studiach, których program przewiduje złożenie pracy dyplomowej

sporządzenie sprawozdania
lub protokołu

I-IV 2024
V-IX 2024

promotorzy prac dyplomowych

4.

Przygotowanie raportu oceny jakości kształcenia w ANS w Koninie za rok akademicki 2022/2023

opracowanie raportu

X 2024

Uczelniana Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia