fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Akademia Nauk Stosowanych w Koninie przywiązuje bardzo dużą wagę do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia swoim studentom. Ma to odzwierciedlenie w polityce jakości Uczelni, przejawiającej się w dbałości o stałe podnoszenie jakości świadczonych usług edukacyjnych, a jej założenia wynikają z Wizji, Misji i Strategii Rozwoju Uczelni, stanowiąc zobowiązanie wobec studentów i słuchaczy, całej społeczności akademickiej oraz społeczności regionu. Polityka jakości zakłada współpracę z przedsiębiorcami, administracją samorządową, organizacjami pozarządowymi i innymi uczelniami, w tym zagranicznymi, wzbogacanie i uatrakcyjnianie oferty edukacyjnej, uruchamianie nowych kierunków kształcenia, studiów podyplomowych, rozwój własnej kadry naukowej oraz modyfikację programów kształcenia pod kątem potrzeb rynku pracy. Priorytetem polityki jakości jest dążenie do realizacji zadań w atmosferze wzajemnej życzliwości oraz budowania partnerstwa pomiędzy studentami, nauczycielami akademickimi i pracownikami administracyjnymi oraz interesariuszami zewnętrznymi.

Uchwała Nr 91/V/X/2012 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 3 października 2012 r. w sprawie polityki jakości PWSZ w Koninie