fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

20 LAT PWSZ W KONINIE
 
20 LAT PWSZ W KONINIE
 
 
Podczas inauguracji roku akademickiego 2017/2018 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie rozpoczęła uroczyste obchody 20 lat działalności. Z tej okazji prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak, rektor, wręczył 20 osobom, szczególnie zasłużonym na rzecz uczelni, pamiątkowe grafiki autorstwa Artura Hejny, absolwenta naszej uczelni i wychowanka nieżyjącego już prof. Andrzeja Niekrasza, przygotowano film również podsumowujący w pigułce najważniejsze wydarzenia z historii szkoły oraz wydano książkę-album, której fragmenty zamieszczamy poniżej.
Cały rok akademicki 2017/2018 wypełniony był specjalnymi wydarzeniami poświęconymi właśnie 20-leciu jedynej w Koninie państwowej uczelni, którą prezydent Konina, Józef Nowicki, nazwał podczas inauguracji „perłą w koronie miasta”.
 
***
 
PIERWSZE KROKI
Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie (od 2001 r. Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie) powołano na mocy rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 16 czerwca 1998 r. Bazą uczelni stały się budynki po Urzędzie Miasta w Koninie przy ul. Przyjaźni 1 oraz Kolegium Nauczycielskim i Kolegium Języków Obcych przy ul. Popiełuszki 4.
Pierwsza publiczna uczelnia w Koninie powstała dzięki wspólnym działaniom ówczesnych włodarzy regionu i miasta. W pracach organizacyjnych uczestniczył prof. dr hab. Józef Orczyk, który został jej rektorem.
 
REKTOR Z POWOŁANIA
Ministerialne powołanie na stanowisko rektora prof. Józefowi Orczykowi wręczył 2 lipca 1998 r. Stanisław Tamm, ówczesny wojewoda koniński. Prorektorem został dr Tomasz Olejniczak, a kanclerzem mgr Tadeusz Tylak. Tego dnia odbyło się pierwsze posiedzenie Senatu WSZ. W trakcie spotkania rektor wyznaczył kierowników pięciu specjalności, powołanych wraz z powstaniem uczelni. Prof. dr hab. Jacek Fisiak objął kierownictwo specjalności język angielski, dr hab. Kazimiera Myczko – języka niemieckiego, dr hab. Antoni Sobczak – specjalności ekonomicznych (finanse i zarządzanie organizacjami oraz gospodarka regionalna), prof. dr hab. Bogusław Marecki – wychowania fizycznego z gimnastyką korekcyjną, dr hab. Jan Grzesiak – edukacji wczesnoszkolnej, dr Małgorzata Adamczak – pracy socjalnej.
 
GAUDEAMUS PO RAZ PIERWSZY
Inauguracja pierwszego w historii uczelni roku akademickiego odbyła się 28 września 1998 r. Prawie 450 studentów studiów licencjackich rozpoczęło studia na siedmiu specjalnościach: edukacji wczesnoszkolnej, finansach i zarządzaniu organizacjami, gospodarce regionalnej, języku angielskim, języku niemieckim, pracy socjalnej oraz wychowaniu fizycznym z gimnastyką korekcyjną. Tego dnia aulę przy ul. Przyjaźni 1 wypełnili nie tylko studenci, ich najbliżsi, nauczyciele akademiccy, ale także wielu oficjalnych gości z miasta, województwa i rządu. To było dla Konina duże wydarzenie. Dr inż. Marek Naglewski, były wojewoda koniński i ówczesny podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, życzył, by pierwsza państwowa konińska uczelnia stała się „oczkiem w głowie” samorządu, a wojewoda Stanisław Tamm wyraził nadzieję, że poprzez pracę na rzecz regionu uczelnia wpłynie na jego rozwój. – Po dwudziestu latach śmiało można powiedzieć, że oba życzenia się spełniły – uważa prof. Mirosław Pawlak, obecny rektor PWSZ w Koninie.
 
PIERWSZE WYBORY
Rektorem na czteroletnią kadencję 1999–2003 wybrano jedynego kandydata na to stanowisko – prof. dr. hab. Józefa Orczyka. Prorektorem został dr Tomasz Olejniczak, kanclerzem – mgr Tadeusz Tylak. Jako najważniejsze cele tego okresu władze określiły standaryzację jakości kształcenia, rozwój miejscowej kadry, działania na rzecz regionu i uruchomienie specjalności, na które jest zapotrzebowanie środowiska. Od roku akademickiego 1999/2000 uczelnia zaczęła działać w nowej strukturze: powołano instytuty, którym przyporządkowano specjalności. I tak: Instytutem Edukacji Wczesnoszkolnej pokierował dr hab. Jan Grzesiak, Instytutem Ekonomicznym – dr hab. Antoni Sobczak, Instytutem Neofilologii – prof. dr hab. Włodzimierz Sobkowiak, Instytutem Pracy Socjalnej – dr Marta Cichocka, a Instytutem Wychowania Fizycznego – prof. dr hab. Bogusław Marecki.
Podczas tej kadencji ukończono remont budynku przy ul. Przyjaźni 1, powstał Społeczny Fundusz Stypendialny, nawiązano dobre relacje ze środowiskiem gospodarczym Konina i regionu, wprowadzono nową specjalność – ekonomikę turystyki, podpisano pierwsze porozumienie o wymianie międzynarodowej w ramach programu Erasmus (z Mid Sweden University). W 2001 r. zmieniono nazwę z Wyższej Szkoły Zawodowej na Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie.
 
NOWE CELE, NOWE KIERUNKI
Kolejne cztery lata (2003–2007), decyzją Senatu, uczelnią zarządzał prof. Józef Orczyk, a prorektorem był dr Tomasz Olejniczak. Kanclerzem został mgr Tadeusz Tylak. Rok później zastąpił go mgr Zdzisław Dębowski. Władze tej kadencji skupiły się na wprowadzeniu większej liczby zajęć w językach obcych, intensyfikacji międzynarodowej wymiany studentów i dalszym rozszerzaniu współpracy ze środowiskiem lokalnym oraz uruchamianiu nowych specjalności. W 2004 r. były to politologia oraz mechanika i budowa maszyn. Ich prowadzeniem zajęły się nowo powołane jednostki: Instytut Politologii pod kierownictwem dr. Tadeusza Wallasa oraz Instytut Techniczny prowadzony przez prof. dr. hab. inż. Janusza Walczaka.
Od 2004 r. uczelnia wzbogaciła się o dwa budynki przy ul. S. Wyszyńskiego 3C. Mieszczą się w nich (po remoncie i rozbudowie) biblioteka, akademik i najpierw Instytut Techniczny oraz Instytut Pracy Socjalnej, a obecnie Wydział Filologiczny. Od października 2005 r. PWSZ w Koninie rozpoczęła kształcenie na kierunkach (a nie jak dotychczas specjalnościach): mechanika i budowa maszyn, filologia, pedagogika, politologia, turystka i rekreacja, wychowanie fizyczne, zarządzanie i marketing (który od następnego roku nosił nazwę zarządzanie), a swoją działalność zainaugurował Koniński Uniwersytet Trzeciego Wieku.
W tej kadencji podjęto również decyzję o uruchomieniu inżynierii środowiska w Zamiejscowym Instytucie Inżynierii Środowiska w Turku. Jego dyrektorem został dr hab. inż. Maciej Urbaniak.
Natomiast w ostatnim roku tej kadencji (2006/2007) uczelnia otrzymała sztandar.
 
NOWE WŁADZE, NOWA STRUKTURA
Wybory władz na trzecią kadencję (2007–2011) przyniosły duże zmiany, bowiem objęły również wybór dziekanów. Od roku akademickiego 2007/2008 uczelnia działa już w nowej strukturze opartej na wydziałach i katedrach. I tak, po elekcji, rektorem został prof. nadzw. dr hab. Wojciech Poznaniak, prorektorem – dr inż. Marek Naglewski, dziekanem Wydziału Społeczno-Technicznego – dr Jerzy Jasiński, jego zastępcą – dr Janusz Kwieciński, natomiast dziekanem Zamiejscowego Wydziału Inżynierii Środowiska w Turku (od 2009 r. Zamiejscowego Wydziału Budownictwa i Instalacji Komunalnych – ZWBiIK) – dr hab. inż. Maciej Urbaniak.
W 2007 r. PWSZ w Koninie, jako pierwsza tego typu uczelnia w Polsce, otrzymała ministerialną zgodę na prowadzenie studiów I stopnia na kierunku praca socjalna, natomiast rok później rozpoczęła kształcenie na pielęgniarstwie oraz informacji naukowej i bibliotekoznawstwie. W 2009 r. powołano Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia, którego dziekanem został dr Piotr Inerowicz, a prodziekanem – dr Edyta Bielik. W 2010 r. powstał na krótko Instytut Edukacji Artystycznej, gdzie kształcono na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.
Jedną z najciekawszych inicjatyw tej kadencji było rozpoczęcie realizacji projektu finansowanego z funduszy europejskich „Zwiększenie potencjału PWSZ w Koninie drogą wzrostu liczby absolwentów kierunku o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”. Jego celem było uatrakcyjnienie studiów właśnie na edukacji artystycznej oraz na kierunku zamawianym mechanika i budowa maszyn. W tym okresie podjęto i zakończono działania związane z budową Centrum Wykładowo-Dydaktycznego przy ul. Popiełuszki 4.
 
KONIN W EUROPIE, EUROPA W KONINIE
Rektorem w nowej kadencji (2011–2015) został prof. nadzw. dr hab. Mirosław Pawlak. Prorektorem ds. kształcenia – dr Jerzy Jasiński, natomiast prorektorem ds. rozwoju i promocji (od grudnia 2011 r.) – dr Joanna Chojnacka-Gärtner. Dokonano również wyboru dziekanów trzech działających wówczas wydziałów. Dziekanem Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia został dr Piotr Inerowicz, prodziekanem dr Edyta Bielik, Wydziału Społeczno-Technicznego (od 2013 r. Społeczno-Humanistycznego) – dr Artur Zimny, a jego zastępcą dr Janusz Kwieciński, natomiast ZWBiIK w Turku, a po jego likwidacji w 2013 r. Wydziałem Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska (WBMiIŚ), pokierował dr inż. Zbigniew Kosmala.
Tę kadencję charakteryzował duży dynamizm działań. Powołano wiele nowych kierunków, m.in. bezpieczeństwo wewnętrzne, budownictwo, logistykę, i co najważniejsze, od roku 2014/2015 – pierwszy kierunek II stopnia – filologię (angielską i germańską). Podpisano kilkadziesiąt nowych umów o współpracy z uczelniami z całej Europy w ramach programu Erasmus, dzięki którym nasi studenci znacznie liczniej zaczęli wyjeżdżać za granicę na studia i praktyki, a u nas pojawiło się wielu studentów z zagranicy.
Szkoła wzbogaciła się o kolejny nowy budynek (po Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Wyszyńskiego 35), który stał się siedzibą kierunków technicznych (budownictwo, inżynieria środowiska oraz mechanika i budowa maszyn) prowadzonych na WBMiIŚ, a od września 2015 r., po zmianie nazwy, na Wydziale Technicznym. Przeprowadzono również przebudowę obu wejść i westybuli do głównego budynku uczelni przy ul. Przyjaźni 1.
 
NOWA JAKOŚĆ
Rektorem w obecnej kadencji (2015–2019) jest prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak. Prorektorem ds. kształcenia – dr Artur Zimny, a Prorektorem ds. nauki, rozwoju i współpracy międzynarodowej (od września 2017 r.) prof. nadzw. dr hab. Jakub Bartoszewski. Dziekanem Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia wybrano dr. Janusza Kwiecińskiego, prodziekanem – dr Edytę Bielik, natomiast Wydziału Społeczno-Ekonomicznego – dr Karinę Zawieję-Żurowską, a prodziekanem – dr. Miłosza Olejniczaka. Szefem Wydziału Technicznego została dr inż. Bogumiła Delczyk-Olejniczak, jej zastępcą dr inż. Robert Świta. Powołano też nowy wydział – Wydział Filologiczny, którym kieruje dr Anna Stolarczyk-Gembiak, a wspomaga ją prodziekan dr Magdalena Pospieszyńska-Wojtkowiak.
Powołanie studiów II stopnia na kierunkach zarządzanie i inżynieria produkcji oraz zdrowie publiczne jest jedną z ważniejszych decyzji władz tej kadencji. U jej podstaw leży chęć stworzenia możliwości kontynuacji kształcenia na miejscu. W ostatnich latach utworzono również Akademickie Centrum Językowe (2015), które prowadzi lektoraty z praktycznej nauki języków angielskiego i niemieckiego dla studentów oraz odpłatne studia podyplomowe, kursy i szkolenia dla zainteresowanych spoza uczelni, Centrum Porad Żywieniowych i Dietetycznych (2016) i Centrum Pracy Socjalnej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (2017).
W 2017 r. budynek przy ul. Przyjaźni 1 przeszedł kapitalny remont. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł ponad 3,2 mln zł, w tym kwota dofinansowania z funduszy unijnych wyniosła 2,7 mln zł. Prace objęły ocieplenie fundamentów, ścian zewnętrznych, dachu, wymianę okien i drzwi, malowanie pomieszczeń, wymianę instalacji elektrycznej oraz oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz modernizację źródła ciepła.
 
Maria Sierakowska
 
okładka książki - 20 LAT PWSZ W KONINIE