fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony

Wysokości opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za świadczone usługi edukacyjne w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie określa Rektor w drodze zarządzenia.

 
Studia stacjonarne i niestacjonarne

Opłata za powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za zajęcia nieobjęte planem studiów.

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wnoszą opłatę za powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za zajęcia nieobjęte planem studiów zgodnie z zarządzeniem Rektora.
 
Studia niestacjonarne

Opłata za kształcenie na studiach niestacjonarnych:

Opłaty za studia pobierane od cudzoziemców w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2023/2024 


Opłaty za dokumenty (studia stacjonarne i niestacjonarne) pobierane od studentów przyjętych na studia od 1 października 2019 r.:

Od studentów przyjętych na studia od 1 października 2019 r. Uczelnia pobiera opłaty za wydawane dokumenty w następujących wysokościach:

 • za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej – 22 zł,
 • za wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej – 33 zł,
 • za wydanie odpisu innego niż wydany na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie i nauce – dyplomu ukończenia studiów w języku obcym – 20 zł,
 • za wydanie odpisu innego niż wydany na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie i nauce – suplementu do dyplomu w języku obcym – 20 zł,
 • za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów – 20 zł,
 • za wydanie duplikatu suplementu do dyplomu – 20 zł.
Opłatę za dokumenty należy uiścić przed złożeniem wniosku o wydanie dokumentu. Do wniosku dołącza się potwierdzenie dokonania opłaty za każdą sztukę dokumentu.
Z opłaty za wydanie oryginału elektronicznej legitymacji studenckiej zwolnieni są wychowankowie domów dziecka i pełne sieroty.


Opłaty za dokumenty (studia stacjonarne i niestacjonarne) pobierane od studentów przyjętych na studia przed 1 października 2019 r.:

Od studentów przyjętych na studia przed 1 października 2019 r. Uczelnia pobiera opłaty za wydawane dokumenty zgodnie z zawartymi z Uczelnią umowami o warunkach odpłatności za studia w następujących wysokościach:
 • za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej  - 17 zł
 • za wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej - 25,50 zł
Z opłaty za wydanie oryginału elektronicznej legitymacji studenckiej zwolnieni są wychowankowie domów dziecka i pełne sieroty.
 • za wydanie dyplomu ukończenia studiów - 60,00 zł
 • za wydanie dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych - 30,00 zł
 • za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy - 40,00 zł
 • za zaświadczenia dotyczące przebiegu studiów wydawane przez Archiwum Uczelni - 10,00 zł
Za wydanie duplikatu dokumentu pobiera się opłatę o połowę wyższą niż za wydanie oryginału.