fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

MNiSW logo 

Laboratorium diagnostyki pojazdów zostało wyposażone w nowoczesne urządzenia dydaktyczno-diagnostyczne. Nowe stanowiska zostały zakupione z środków w ramach realizacji inwestycji Doposażenie istniejących pracowni i laboratoriów w nowoczesny sprzęt specjalistyczny w ANS w Koninie. Koszt ich zakupów to ok. 190 000 zł.

Stanowisko sensoryki i aktoryki systemów pojazdowych, stanowisko do testowania turbosprężarek oraz stanowisko do testowania wtryskiwaczy oleju napędowego już czekają na studentów kierunków technicznych.

nowe stanowiska w katedrez nauk technicznych  (2)
nowe stanowiska w katedrez nauk technicznych  (4)
nowe stanowiska w katedrez nauk technicznych  (3)

projekty norweskie logotypy

 

Realizacja projektu „Mobilność w szkolnictwie wyższym” – podsumowanie

Projekt został zrealizowany w okresie 01-05-2022 do 30-09-2023. Polegał na przeprowadzeniu mobilności we współpracy z dwoma uniwersytetami z państw-darczyńców: Oslo Metropolitan University (NO) oraz Bifröst University (IS).

Potrzeba realizacji projektu wynikała z konieczności podnoszenia kompetencji pracowników uczelni w formie wymiany informacji i doświadczeń, wzajemnej obserwacji działań dydaktycznych, dzielenia się wiedzą pomiędzy uczelniami z różnych krajów (w tym zagadnienia zrównoważonego rozwoju, równości szans, dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, w których to zagadnieniach przodują kraje skandynawskie).

Zostały zrealizowane mobilności z Polski do Norwegii i Islandii oraz z Norwegii do Polski. Nie zrealizowano mobilności z Islandii do Polski z powodu braku możliwości wyjazdu przedstawicieli Bifröst University. Pomimo niezrealizowania jednej mobilności, cele projektu zostały osiągnięte.

Łącznie w mobilnościach uczestniczyło 9 osób - pracowników dydaktycznych i naukowych uczelni uczestniczących w projekcie, w tym osób pełniących role zarządcze.

Mobilności zostały poprzedzone przeprowadzeniem kursów językowych, w trakcie których nauczyciele akademiccy oraz pracownicy naukowi nauczyli się podstawowych zwrotów, ale również po krótce zostali zapoznani z kontekstem kulturowym/obyczajami kraju, do którego mieli się udać.

Głównym rezultatem projektu było wzmocnienie wzajemnych relacji z Oslo University i nawiązanie kontaktów z Bifröst University (trwają prace, aby podpisać umowy pomiędzy uniwersytetami dotyczące mobilności pracowników w ramach programu Erasmus+) , a także wymiana wzajemnych doświadczeń , m.in. przedstawiciele partnera norweskiego zapoznali się z funkcjonowaniem nowoczesnego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej przy ANS w Koninie, utworzonego ze środków UE, które rozpoczęło działalność 1.03.2022 r.

Uczestnicy mobilności wygłosili wykłady na tematy stanowiące przedmiot wspólnych zainteresowań:

- cykl wykładów w Oslo University nt.  Edukacja i profilaktyka żywieniowa – rola diety i czynników żywieniowych w kształtowaniu zdrowia;

- cykl wykładów w Oslo University nt. Uchodźcy z Ukrainy w Polsce – wyzwania na przyszłość;

- wykłady i spotkania w  Bifröst University nt. Skutków nadużywania napojów energetycznych.

Mobilność spowodowała zwiększenie zrozumienia międzykulturowego oraz miała pozytywny wpływ na rozwój zawodowy uczestników (wzrost motywacji i satysfakcji w codziennej pracy).

Projekt miał istotne znaczenie dla rozwoju współpracy międzynarodowej ANS w Koninie - rozpoczęto rozmowy na temat zawarcia umów w ramach programu Erasmus+ - Beneficjent stara się, aby podejmowane działania w zakresie nawiązywania kontaktów międzynarodowych charakteryzowały się silną dywersyfikacją geograficzną, co w wymiarze praktycznym oznacza nawiązywanie i rozwijanie kontaktów z uczelniami funkcjonującymi w różnych krajach. Niniejszy projekt w tym zakresie będzie miał długoterminowe oddziaływanie.

Implementation of the project "Mobility in higher education" – summary

The project was carried out in the period 01-05-2022 to 30-09-2023. It consisted of mobility in cooperation with two universities from donor countries: Oslo Metropolitan University (NO) and Bifröst University (IS).

The need for the project arose from the need to improve the competence of employees of universities in the form of exchange of information and experience, mutual observation of teaching activities, knowledge sharing between universities from different countries (including the issues of sustainable development, equal opportunities, accessibility for people with disabilities, in which the Scandinavian countries are leading).

Mobility from Poland to Norway and Iceland and from Norway to Poland was realized. Mobility from Iceland to Poland was not realized due to the inability of Bifröst University representatives to travel. Despite the fact that one mobility was not realized, the goals of the project were achieved.

A total of 9 people – teaching Staff and research workers of the participating universities, including those in management roles, participated in the mobilities.

The mobilities were preceded by language courses, during which the didactic teachers and research workers learned basic phrases, but were also briefly introduced to the cultural context/customs of the country to which they were to go.

The main result of the project was the strengthening of mutual relations with Oslo University and the establishment of contacts with Bifröst University (work is underway to sign agreements between the universities on staff mobility under the Erasmus+ program), as well as exchange of mutual experience, among other things, representatives of the Norwegian partner got acquainted with the functioning of the modern Monoprofile Medical Simulation Center at ANS in Konin, created with EU funds, which began operation on 1.03.2022

Mobility participants gave lectures on topics of common interest:

- a series of lectures at Oslo University on Nutrition Education and Prevention - the role of diet and nutritional factors in shaping health;

- a series of lectures at Oslo University on Refugees from Ukraine in Poland - challenges for the future;

- lectures and meetings at Bifröst University on The effects of abuse of energy drinks.

Mobility caused enhanced intercultural understanding, in general had a positive impact on professional development of participants (increased motivation and satisfaction in the daily work).

The project was of significant importance for the development of international cooperation of ANS in Konin - talks have begun on concluding agreements within the framework of the Erasmus+ program - the Beneficiary strives to ensure that the activities undertaken in the field of establishing international contacts are characterized by strong geographical diversification, which in practical terms means establishing and developing contacts with universities operating in different countries. This project in this regard will have a long-term impact.


projekty norweskie logotypy

Z wizytą w University Bifröst

W ramach Programu Edukacja, Komponent II - Mobilność w Szkolnictwie Wyższym, przedstawiciele Akademii Nauk Stosowanych w Koninie od dnia 29 maja 20223 r. do dnia 2 czerwca 2023 r. przebywali w Islandii i w trakcie wyjazdu odwiedzili uniwersytet w Bifröst, gdzie wzięli udział w szkoleniach oraz przeprowadzili wykłady.  

W dniu 30 maja br. odbyło się spotkanie z pracownikami Uczelni partnerskiej, podczas którego p. prorektor dr Karina Zawieja-Żurowska otrzymała zapewnienie ze strony p. rektor Uniwersytetu w Bifröst, dr Margrét Jónsdóttir Njarðvík, że Uczelnia jest zainteresowana kontynuowaniem współpracy nawiązanej w ramach Programu Edukacja z ANS w Koninie. Trwają prace, aby podpisać umowę pomiędzy uniwersytetami dotyczącą mobilności pracowników w ramach programu Erasmus+.

W trakcie spotkań i wykładów p. dr A. Saran-Jagodzińskiej nt. Skutków nadużywania napojów energetycznych, przekazano zaproszenie do Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. W ramach realizowanego projektu, zgodnie z podpisaną umową, trzech pracowników islandzkiego uniwersytetu może przylecieć do Polski. Być może będzie to osoba Pani Rektor, która od lat jest związana z naszym krajem, wielokrotnie go odwiedzała i ma wielu przyjaciół w naszej ojczyźnie.

Czym Islandia zaskoczyła uczestników mobilności. Jak twierdzi p. dr A. Saran-Jagodzińska: jadąc drogami Islandii można poczuć się jak na Alasce, trochę jak na końcu świata. Czasem ma się wrażenie, że Islandia to inna planeta. Każdy kilometr trasy nawet na niewielkiej odległości zaskakuje różnorodnością krajobrazu. Są tam zarówno skały pokryte mchem, formacje skalne w kosmicznych formach,  liczne łąki  z pasącymi się na nich owcami i islandzkimi końmi. Marsjańskie widoki, tęcza, podwójne tęcze w jednym czasie, zapach siarki, czasem mgła, czasem słońce, a czasem deszcz, piękne fioletowe łubiny, wodospady, piękne góry, dzika natura, krystalicznie czyste jeziora i potoki… Lista tego co robi wrażenie jest bardzo długa. Od ekscytacji widokami może się zakręcić w głowie”.

Uczestnik mobilności dr Bartosz Chmielewski, kierownik Katedry Pielęgniarstwa, jak również koordynator ds. studiów zagranicznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu, tak podsumował mobilność do Islandii: wyjazdy pracowników związanych ze współpracą międzynarodową są wyjątkową okazją do zapoznania się z dobrymi praktykami organizacji pracy w uczelniach zagranicznych, czy podniesienia własnych umiejętności językowych w zakresie języka obcego. Wyjazd do Bifröst University w ramach grantów z państw współpracujących z Unią Europejską (Norwegii, Islandii i Liechtenstein) pozwolił nam na nabycie dodatkowych praktycznych umiejętności mających znaczenie zarówno dla rozwoju zawodowego, podwyższenia kompetencji organizacyjnych, czy podwyższenia kompetencji społecznych, językowych i kulturowych. Wyjazd pozwolił także na nawiązanie kontaktów i współpracy z pierwszą uczelnią z Islandii, a także stał się okazją do zapoznania się z kulturą, dziedzictwem oraz walorami odwiedzanego kraju. Islandia wyróżnia się pod tym względem na tle innych krajów swoim wyjątkowym krajobrazem oraz kulturą i organizacją życia społecznego. Jest to kraj, w którym przez pół roku praktycznie panuje dzień, a przed drugą połowę roku noc. To determinuje pewne zachowania społeczne, które zauważalnie są gołym okiem”.

Uniwersytet w Bifröst

Uniwersytet w Bifröst został założony w 1918 roku w stolicy Islandii – Reykjaviku. Zadaniem uczelni było kształcenie liderów dla biznesu i dla społeczeństwa. Po 37 latach siedzibę uczelni przeniesiono 110 km na północ do Bifröst w regionie Borgarfjörður. Od 1988 funkcjonuje jako uniwersytet, a w ofercie posiada wiele kierunków związanych z szeroko pojętym biznesem i administracją, prawo, oraz cały wachlarz kierunków w obszarze nauk społecznych. Bifröst University jest prywatną, samorządną instytucją non-profit, finansowaną w 40% przez rząd Islandii, w 40% z czesnego za studia, a w 20% z innych źródeł. Wśród absolwentów uczelni znajduje się wielu wybitnych przedsiębiorców, a także liderów biznesu i polityki, w tym Halldór Ásgrímsson – Premier Islandii w latach 2004-2006.

Ciekawostka

Bifröst to w mitologii nordyckiej płonący, tęczowy most łączący świat śmiertelników, Midgard, ze światem bogów, Åsgardem. Bogowie codziennie przemierzali ten most, aby odbywać spotkania w cieniu drzewa Yggdrasil. Strażnikiem był jeden z Azów, Hajmdal. Według wierzeń Bifröst miał ulec zniszczeniu w czasie Ragnaröku, zawalając się pod ciężarem przechodzących po nim gigantów i potworów.

Islandia to kraina groźnych wulkanów (np. Hekla), olbrzymich lodowców (Vatnajökull), rozpadlin (Park Narodowy Þingvellir) oraz przepięknych wodospadów (Gulfoss, Seljalandsfoss), miejsce czarnych plaż i niebieskich jezior i zaskakujących gejzerów (Geysir). Każdy kto odwiedzi tę wyspę nie pozostanie na nią obojętny i z pewnością będzie chciał tam wrócić.


Visiting  Bifröst University

As part of the Education Program, Component II - Mobility in Higher Education, representatives of University of Applied Sciences in Konin from May 29, 2023 to June 2, 2023 went to Iceland and during the mobility visited the university in Bifröst, where they took part in trainings and gave lectures .

During the stay, on the 30th of May, there was a meeting with the employees of the partner university, during which the Vice-Rector, Dr. Karina Zawieja-Żurowska, received the assurance from the Rector of the University of Bifröst, Dr. Margrét Jónsdóttir Njarðvík, that the University is interested in continuing the cooperation established under the Education Program with UAS in Konin. Work is underway to sign an agreement between universities on staff mobility under the Erasmus+ programme.

During meetings and lectures given by Dr. A. Saran-Jagodzińska on The effects of abusing energy drinks, an invitation to the Academy of Applied Sciences in Konin was passed. As part of the project, in accordance with the signed agreement, three employees of the Icelandic university can arrive in Poland. Perhaps it will be the Rector, who has been associated with our country for years, visited it many times and has many friends in our homeland.

How Iceland surprised the mobility participants. As Mrs. Dr. A. Saran-Jagodzińska claims: when driving along the roads of Iceland you can feel like in Alaska, a bit like at the end of the world. Sometimes it feels like Iceland is another planet. Each kilometer of the route, even at a short distance, surprises with the diversity of the landscape. There are both rocks covered with moss, rock formations in cosmic forms, numerous meadows with grazing sheep and Icelandic horses. Martian views, rainbow, double rainbows at one time, the smell of sulfur, sometimes fog, sometimes sun, sometimes rain, beautiful purple lupins, waterfalls, beautiful mountains, wild nature, crystal clear lakes and streams ... The list of what makes an impression is very long . The excitement of the views can make your head spin”.

Dr. Bartosz Chmielewski, the mobility participant, head of the Department of Nursing, as well as the coordinator for foreign studies at the Faculty of Health Sciences, summed up the mobility to Iceland as follows: trips of employees related to international cooperation are a unique opportunity to learn about good practices of work organization at foreign universities, or to improve your own language skills in a foreign language. A trip to Bifröst University as part of grants from countries cooperating with the European Union (Norway, Iceland and Liechtenstein) allowed us to acquire additional practical skills that are important for professional development, to increase organizational competences together with social, language and cultural competences. The mobility also allowed for establishing contacts and cooperation with the first university in Iceland, and also became an opportunity to get acquainted with the culture, heritage and values ​​of the visited country. Iceland stands out in this respect from other countries with its unique landscape, culture and organization of social life. It is a country where it is practically day for half of the year and night for the other half of the year. This determines certain social behaviors that noticeably meets the eye."

University of Bifröst

The University of Bifröst was founded in 1918 in the capital of Iceland - Reykjavik. The task of the university was to educate leaders for business and society. After 37 years, the university was moved 110 km north to Bifröst in the region of Borgarfjörður.  It has been operating as a university since 1988, and offers many fields of studies related to broadly understood business and administration, law, and a whole range of study programmes in the field of social sciences. Bifröst University is a private, self-governing, non-profit institution funded 40% by the Icelandic government, 40% by tuition fees and 20% by other sources. Among the graduates of the university there are many outstanding entrepreneurs as well as business and political leaders, including Halldór Ásgrímsson - Prime Minister of Iceland in 2004-2006.

Fun fact

In Norse mythology, Bifröst is a burning rainbow bridge that connects the mortal world of Midgard with the world of gods, Asgard. The gods crossed this bridge daily to meet in the shade of the Yggdrasil tree. The guardian was one of the Az, Haymdal. According to beliefs, Bifröst was to be destroyed during Ragnarök, collapsing under the weight of giants and monsters passing over it.

Iceland is a land of dangerous volcanoes (e.g. Hekla), huge glaciers (Vatnajökull), chasms (Þingvellir National Park) and beautiful waterfalls (Gulfoss, Seljalandsfoss), a place of black beaches and blue lakes and surprising geysers (Geysir). Everyone who visits this island will not remain indifferent to it and will certainly want to return there.

Z wizytą w University Bifröst
Z wizytą w University Bifröst 2
Z wizytą w University Bifröst 4
Z wizytą w University Bifröst 3
Z wizytą w University Bifröst 5
Z wizytą w University Bifröst 9
Z wizytą w University Bifröst 8
Z wizytą w University Bifröst 7
Z wizytą w University Bifröst 6

projekty norweskie logotypy

13.01.2023 r.

Norwegowie z wizytą w ANS w Koninie

W ramach Programu Edukacja, Komponent II - Mobilność w Szkolnictwie Wyższym, delegacja z OsloMet w dniach 9-13 stycznia 2023 r. przebywała w Koninie.

W wizycie wzięli udział przedstawiciele instytutów badawczych uniwersytetu w Oslo tj. Kåre Hagen (kierownik Centrum Badawczego – Centrum Badań Opieki Społecznej i Pracy), Elsbet Vestvatn (dyrektor administracyjny w Centrum Badań Opieki Społecznej i Pracy) oraz Eivind Jacobsen (dyrektor Instytutu SIFO – Centrum Badań nad Konsumpcją). Zainteresowanie przyjazdem do ANS w Koninie wyrazili również inni pracownicy OsloMet tj. Guro Ødegård – Dyrektor Instytutu NOVA (Instytut Norweskich Badań Społecznych), a także Elisabeth Nørgaard – Dyrektor Instytutu AFI (Instytut Badań Pracy), którzy przyjechali we własnym zakresie.

Przedstawiciele OsloMet  szczególnie byli zainteresowani wizytą w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej. Delegację po MCSM oprowadziła kierownik jednostki mgr Danuta Grodzka wraz ze studentem Piotrem Nowakowskim, który podjął się wyjaśnienia po angielsku, w jaki sposób wykorzystywane są poszczególne pomieszczenia i sprzęt na kierunkach prowadzonych w ANS w Koninie (zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej), a przede wszystkim kierunku pielęgniarstwo.

Norwegowie zwiedzili następujące pomieszczenia MCSM: salę pielęgniarską wysokiej wierności oraz salę do pre/debryfingu, pomieszczenie kontrolne, salę egzaminacyjną OSCE (Objective Structured Clinical Examination), salę symulacji z zakresu ALS Advanced Life Support (zaawansowane zabiegi resuscytacyjne), a także salę symulacji z zakresu BLS Basic Life Support (podstawowe zabiegi resuscytacyjne) oraz salę do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich i łazienkę pacjenta z niepełnosprawnością.

W trakcie wizyty przedstawiciele OsloMet mieli możliwość wziąć udział w zajęciach kosmetologia pielęgnacyjna prowadzonych przez mgr I. Nolbert (kierunek kosmetologia). Mogli również w pracowni wizażu skorzystać z porad, jak dobierać kolor ubrań do typu urody oraz kolorystykę makijażu do swojej karnacji.

W spotkaniu nt. współpracy uczestniczyła Prorektor ANS w Koninie dr Karina Zawieja-Żurowska, dr hab. Wojciech Nowiak, który w ramach projektu wziął udział w indywidualnym szkoleniu w OsloMet oraz koordynator ds. współpracy międzynarodowej mgr Bożena Miastkowska, która spotkanie z Norwegami podsumowała w następujący sposób: -Rozmowy z przedstawicielami OsloMet University w Norwegii dotyczyły m.in. rozwijania obszarów współpracy międzynarodowej i szczegółów związanych z możliwością podpisania umowy bilateralnej w ramach programu Erasmus+. ANS w Koninie nie ma jeszcze umowy bilateralnej z uczelnią w Norwegii więc prowadzone z OsloMet rozmowy mają też dla ANS w Koninie wymiar strategiczny. Staramy się, aby podejmowane działania w zakresie nawiązywania kontaktów międzynarodowych charakteryzowały się silną dywersyfikacją geograficzną, co w wymiarze praktycznym oznacza nawiązywanie i rozwijanie kontaktów z uczelniami funkcjonującymi w różnych krajach”.

Wielokrotnie studenci i pracownicy ANS w Koninie dopytywali o możliwość zrealizowania mobilności w ramach programu Erasmus+ w Norwegii. Być może już wkrótce drzwi OsloMet staną dla nich otworem…

-----------------------------------------------------------------------------------

Norwegians visiting the University of Applied Sciences in Konin

As part of the Education Program, Component II - Mobility in Higher Education, a delegation from OsloMet paid a visit to Konin between 9 and 13 January 2023. The representatives of various research institutes at the Metropolitan University of Oslo, i.e. Kåre Hagen (head of the Research Center - Center for Welfare and Labor Research), Elsbet Vestvatn (administrative director at the Center for Welfare and Labor Research) and Eivind Jacobsen (director of the SIFO Institute - Center for Consumption Research ) visited our university. Interest in coming to the UAS in Konin was also expressed by other employees of OsloMet, i.e. Guro Ødegård - Director of the NOVA Institute (Norwegian Institute for Social Research), and Elisabeth Nørgaard - Director of the AFI Institute (Institute for Labor Research), who took part in the visit on their own.

OsloMet representatives were particularly interested in visiting the Monoprofile Medical Simulation Center. The delegation was shown around the MCSM by the head of the unit, Mrs Danuta Grodzka, together with a student Piotr Nowakowski, who undertook to explain in English how the particular rooms and equipment are used at the fields of study conducted at the UAS in Konin (First Aid classes), and above all Nursing.

The Norwegians visited the following MCSM rooms: high-fidelity nursing room and pre/debriefing room, control room, OSCE (Objective Structured Clinical Examination) room, ALS (Advanced Life Support simulation) room, as well as a BLS (Basic Life Support simulation) room, a nursing skills training room and a disabled patient bathroom.

During the visit, representatives of OsloMet had the opportunity to take part in classes Skincare cosmetology conducted by Mrs I. Nolbert (field of study - Cosmetology). They could also take advantage of advice given concerning matching the colour of clothes to their type of beauty and the colours of make-up to their complexion in the make-up studio.

The meeting on cooperation was attended by the Vice-Rector of the UAS in Konin, dr Karina Zawieja-Żurowska, dr hab. Wojciech Nowiak, who took part in an individual training at OsloMet as part of the project,  and the coordinator for international cooperation Bożena Miastkowskawho summed up the meeting with the Norwegians as follows: “Talks with representatives of OsloMet University in Norway concerned, among others, developing areas of international cooperation and details related to the possibility of signing a bilateral agreement under the Erasmus+ program. UAS in Konin does not yet have a bilateral agreement with a university in Norway, so the talks conducted with OsloMet also have a strategic dimension for UAS in Konin. We try to ensure that the activities undertaken in the field of establishing international contacts are characterized by strong geographical diversification, which in practical terms means establishing and developing contacts with universities operating in different countries”.

Many times, students and employees of UAS in Konin asked about the opportunities of mobility under the Erasmus+ program in Norway. Perhaps soon the doors of OsloMet will be open to them...

Norwegowie w ANS w Koninie
Norwegowie w ANS w Koninie  2
Norwegowie w ANS w Koninie  3
Norwegowie w ANS
umowy z Norwegami
Norwegowie w ANS 2
Norwegowie w MCSM
Norwegowie w MCSM 2
Norwegowie w MCSM 3
Norwegowie w MCSM 4
Norwegowie w MCSM 5
Norwegowie w MCSM 6
Norwegowie w MCSM 7
zajęcia kosmetologa pielęgnacyjna
zajęcia kosmetologa pielęgnacyjna  2

projekty norweskie logotypy

Z wizytą w Oslo Metropolitan University

W ramach Programu Edukacja, Komponent II - Mobilność w Szkolnictwie Wyższym, delegacja naszej uczelni od 5 grudnia br. przebywa w Oslo. Podczas wyjazdu przedstawiciele ANS w Koninie odwiedzili Metropolitan University w Norwegii, gdzie biorą udział w szkoleniach i przeprowadzają wykłady.  

Dr n. med. Angelika Kargulewicz przeprowadziła cykl wykładów Edukacja i profilaktyka żywieniowa – rola diety i czynników żywieniowych w kształtowaniu zdrowia. Dr hab. Wojciech Nowiak, prof. ANS zaprezentował cykl wykładów Uchodźcy z Ukrainy w Polsce – wyzwania na przyszłość. Z kolei dr Edyta Klosa-Komańda realizuje indywidualny program szkolenia, które obejmuje zagadnienia związane z planowaniem, organizacją i kontrolą działań i zadań związanych z międzynarodową wymianą studentów.

Warto zaznaczyć, że wartością dodaną mobilności pracowników jest transfer wiedzy oraz większe zrozumienie i reagowanie na różnorodność społeczną, językową i kulturową.

Wyjazd będzie trwał do 9 grudnia 2022 r. Szersza relacja z pobytu pojawi się po zakończonym wyjeździe.

----------------------------------

Visiting Oslo Metropolitan University

As part of the Education Program, Component II - Mobility in Higher Education, the delegation of our university from December 5 2022 pays a visit to Oslo. During the trip, representatives of ANS in Konin visited the Metropolitan University in Norway, where they take part in training and give lectures.

Dr med. Angelika Kargulewicz conducted a series of lectures on Nutritional education and prevention - the role of diet and nutritional factors in shaping health. Dr hab. Wojciech Nowiak, prof. ANS in Konin presented a series of lectures Refugees from Ukraine in Poland - challenges for the future. In turn, dr Edyta Klosa-Komańda implements an individual training program that covers issues related to planning, organization and control of activities and tasks related to international student exchange.

It is worth noting that the added value of mobility is the transfer of knowledge and greater understanding and responsiveness to social, linguistic and cultural diversity.

The trip will last until December 9, 2022. A broader report from the stay will appear after the trip.

 

wyjazd_do_oslo_5
wyjazd_do_oslo_2
wyjazd_do_oslo_6
wyjazd_do_oslo_3
wyjazd do Oslo 01
wyjazd do Oslo 02
wyjazd do oslo
 

 

projekty norweskie logotypy

W dniach 9-13 maja 2022 r. w Krakowie odbywa się szkolenie dla kadry dydaktycznej naszej Uczelni.

Celem szkolenia jest rozwijanie kompetencji osobowych, interpersonalnych, międzykulturowych i zarządczych, co przełoży się bezpośrednio na efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi uczelni i efektywną pracę zespołową.

Szkolenie ma formę praktycznego warsztatu, prowadzą je dwaj doświadczeni trenerzy z Norwegii - prof. Inge Øystein Moen i prof. Tom Johnstad, posiadający zarówno kompetencje dydaktyczne, jak i zarządcze.

Podczas szkolenia 16 dydaktyków ANS w Koninie pozna praktyczne techniki zarządzania zespołem ludzkim, w tym tak niezwykle istotnego (a dobrze rozwiniętego w krajach skandynawskich) zarządzania partycypacyjnego i równościowego.  

----------------------------------

On May 9-13, 2022, a training for the teaching staff of our University is held in Cracow.

The aim of the training is to develop personal, interpersonal, intercultural and managerial competences, which will translate directly into effective management of the university's human resources and effective teamwork.

The training is in the form of a practical workshop, conducted by two experienced trainers from Norway - prof. Inge Øystein Moen and prof. Tom Johnstad, with both teaching and management skills.

During the training, 16 academic teachers from Universty of Applied Sciences in Konin will learn practical techniques of team management, including the extremely important (and well developed in Scandinavian countries) participatory and equality management.

szkolenie w Krakowie
szkolenie w Krakowie 2
szkolenie w Krakowie 3

projekty norweskie logotypy

Podsumowanie szkolenia:

W dniach 9-13 maja 2022 r. w Krakowie odbyło się szkolenie zaplanowane w ramach niniejszego projektu.

Wzięło w nim udział 16 osób z kadry dydaktycznej i zarządzającej naszej Uczelni.

Jak mówi dr Karina Zawieja- Żurowska, prorektor ANS, która również wzięła udział w szkoleniu -Zaletą szkolenia były niewątpliwie profesjonalnie przygotowani trenerzy z Norwegii, którzy potrafili zachęcić do wzięcia udziału w dyskusji, wprowadzili doskonałą atmosferę do wymiany opinii, doświadczeń oraz dobrych praktyk.

O tym, że takie szkolenia są przydatne, świadczą opinie uczestników zajęć:  

„To  było  bardzo  wartościowe szkolenie, pozwalające spojrzeć na  problematykę  modelu i  stylu zarządzania z perspektywy dwóch kultur:  norweskiej  i  polskiej.  Wynoszę z niego wiele  ważnych refleksji.  Bardzo cenię sobie również  tak potrzebny  wspólnie spędzony  czas z Koleżankami i Kolegami, który pozwolił  na konstruktywną dyskusję  i  wymianę poglądów. Program  szkolenia i  jego  profesjonalna  organizacja  pod każdym względem zasługują   na najwyższą ocenę. Bardzo serdecznie gratuluję tak niezwykle udanego przedsięwzięcia”.

„Zaletą zajęć była możliwość porównania zasad w kontekście zarządzania między Polską a Norwegią. W trakcie zajęć okazało się, że wiele z zasad stosowanych w Norwegii mogłaby zostać z powodzeniem zaimplementowana w Polsce”.

„Prowadzący w jasny sposób prezentowali zagadnienia związane z tematyką zarządzania, doskonale wykorzystując przykłady z różnych krajów świata”.

„Z pewnością przedstawiany materiał pomoże zwiększyć moją skuteczność jako kierownika. Ułatwi formułować cele, zarządzać zespołem, komunikować się z zespołem oraz egzekwować powierzone zadania”.

„Cenne było poznanie różnic kulturowych w systemach zarządczych Skandynawia – Polska. Ciekawe przykłady liderów odnoszących sukcesy – poznanie wzorców, które stosowali”.

„Wykładowcy znakomicie umieli połączyć teorię z praktyką. Nowe treści pokazały zastosowanie modeli zarządzania zarówno norweskich, jak i polskich. Należy podkreślić bardzo merytoryczne dyskusje”.

„Szkolenie pozwoliło mi na rozwinięcie i doskonalenie kompetencji zarządczych. Fakt, iż zajęcia były prowadzone w języku angielskim pozwolił również na doskonalenie kompetencji językowych. Doskonali trenerzy z Norwegii, z bogatym doświadczeniem z zakresu zarządzania, w tym również w szkolnictwie wyższym.”

„Podczas szkolenia miałem możliwość poznania kultury i „sposobu widzenia” norweskiego”.

„Szkolenie dało mi inspirację do dalszych poszukiwań w zakresie metod zarządzania”.

„Ciekawe było spotkanie z kulturą akademicką kraju skandynawskiego”.

A jakie były odczucia trenerów? W opinii prof. Toma Jonstad -To była świetna grupa, z którą interakcja przebiegała w przyjaznej atmosferze. Byliśmy szczerzy, otwarci i zainteresowani dyskusją na ważne tematy. Dużo się dowiedziałem o Polakach i ich kulturze. Dziękuję za inspirujące warsztaty!

Na podsumowanie ponownie przytoczymy opinię pani Prorektor -Powodzenie szkolenia, jego wielowymiarowe efekty dla naszej uczelni oraz zadowolenie uczestników sprawiają, iż zamierzamy pozyskiwać kolejne środki na organizację tego rodzaju przedsięwzięć rozwojowych. I już dziś zapraszamy naszą kadrę do wzięcia udziału w wymianach pomiędzy kadrą ANS w Koninie a uniwersytetami norweskim i islandzkim, w ramach drugiego projektu, realizowanego przez nas aktualnie, również z dofinansowaniem z funduszy EOG (Islandii, Liechtensteinu i Norwegii).

----------------------------------

Summing up the training:

On May 9-13, 2022, the training planned as part of this project took place in Cracow.

It was attended by 16 people from the teaching and management staff of our University.

As dr Karina Zawieja-Żurowska, Vice-Rector of ANS in Konin, who also took part in the training, says - The advantage of the training was undoubtedly the professionally prepared trainers from Norway, who were able to encourage people to take part in the discussion, introduced an excellent atmosphere for exchanging opinions, experiences and good practices.

The fact that such trainings are useful is confirmed by the opinions of the participants of the classes:

“It was a very valuable training, allowing us to look at the issues of the management model and style from the perspective of two cultures: Norwegian and Polish. I take many important reflections from it. I also appreciate the much-needed time spent together with my colleagues, which allowed for a constructive discussion and exchange of views. The training program and its professional organization deserve the highest rating with regard to every respect. I would like to congratulate you on such an extremely successful undertaking.”

“The advantage of the classes was the possibility to compare the principles in the context of management between Poland and Norway. During the classes, it turned out that many of the principles used in Norway could be successfully implemented in Poland.”

"The lecturers clearly presented issues related to the subject of management, perfectly using examples from different countries around the world."

“Certainly, the presented material will help to increase my effectiveness as a manager. It will make it easier to formulate goals, manage the team, communicate with the team and enforce the entrusted tasks.”

“It was valuable to learn about the cultural differences in the management systems of Scandinavia and Poland. Interesting examples of successful leaders - getting to know the patterns they used.

“The lecturers were great at combining theory with practice. The new content showed the use of both Norwegian and Polish management models. Very substantive discussions should be emphasized.”

“The training allowed me to develop and improve my management skills. The fact that the classes were conducted in English also allowed for the improvement of language skills. Excellent trainers from Norway, with extensive management experience, including in higher education.”

"During the training, I had the opportunity to learn about Norwegian culture and their point of view.

"The training inspired me to continue my research in the field of management methods."

"It was interesting to meet the academic culture of the Scandinavian country."

How did the coaches feel? In the opinion of prof. Toma Jonstad - It was a great group, with whom the interaction took place in a friendly atmosphere. We were honest, open and interested in discussing important topics. I learned a lot about Poles and their culture. Thank you for the inspiring workshops!

To sum up, we will again quote the Vice-Rector's opinion - The success of the training, its multidimensional effects for our university and the satisfaction of the participants mean that we intend to raise further funds for the organization of this type of development projects. And already today we invite our staff to take part in exchanges between the ANS staff in Konin and Norwegian and Icelandic universities, as part of the second project we are currently implementing, also with EEA funding (Iceland, Liechtenstein and Norway).

Podsumowanie szkolenia 2
Podsumowanie szkolenia 3
Podsumowanie szkolenia 4
Podsumowanie szkolenia 5
Podsumowanie szkolenia 6
Podsumowanie szkolenia 7
Podsumowanie szkolenia 8
Podsumowanie szkolenia 9
Podsumowanie szkolenia 10