fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony

Koncepcja kształcenia na kierunku „psychologia i komunikacja w zarządzaniu” wpisuje się w misję Uczelni, którą jest tworzenie przyjaznego miejsca do studiowania, gdzie można rozwijać swoje talenty i realizować pasje oraz przygotować się do udanego startu zawodowego. Realizacja studiów ściśle wiąże się z dwoma spośród trzech celów strategicznych Uczelni: zwiększenie atrakcyjności i skuteczności kształcenia (cel I) oraz rozwój współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym (cel II).

Absolwent studiów uzyskuje przygotowanie do pełnienia ról menedżerskich i zajmowania stanowisk w organizacjach prywatnych, publicznych i trzeciego sektora, których efektywne pełnienie (zajmowanie) wymaga pogłębionego przygotowania w zakresie psychologii i komunikacji społecznej. Zajmowanie wyższych pozycji w strukturze organizacji wymaga umiejętności sprawnego i efektywnego komunikowania się i motywowania oraz innych umiejętności miękkich (soft skills). Kierunek „psychologia i komunikacja w zarządzaniu” służy wszechstronnemu kształtowaniu tych atrybutów i ułatwić ma jego absolwentom funkcjonowanie i awans we współczesnych organizacjach.

Przyporządkowanie do dyscyplin

dyscyplina wiodąca: „nauki  o zarządzaniu i jakości” (jako dyscyplina główna, wiodąca), dyscypliny dodatkowe: „psychologia”, „nauki o komunikacji społecznej i mediach”, „Nauki o kulturze i religii”

Absolwenci kierunku uzyskują wiedzę, umiejętności  i kompetencje społeczne w zakresie:

 • nauki o zarządzaniu, antropologicznych i kulturowych aspektów organizacji, metod
  i technik doskonalenia organizacji, marketingu, wybieranego przedmiotu kierunkowego w języku obcym, planów i strategii rozwoju organizacji, metodologii nauk społecznych w badaniach organizacji, seminarium magisterskiego i praktyk zawodowych,
 • psychologii ogólnej, społecznej, ekonomicznej, pracy i organizacji z wyraźnym uwzględnieniem problematyki praktyki komunikacji, konfliktu i kryzysu w organizacji,
 • teorii i praktyki komunikacji społecznej, komunikacji międzykulturowej, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w organizacji oraz sztuki wystąpień publicznych (w j. polskim lub obcym),
 • prawnych uwarunkowań działalności organizacji (prywatnych, publicznych i trzeciego sektora), komunikacji w języku obcym specjalistycznym (nowożytnym), technologii informacyjno-komunikacyjnych stosowanych (wykorzystywanych) we współczesnych organizacjach oraz
 • wybranej specjalności ukierunkowanej na określony obszar funkcjonalny organizacji
  lub rodzaj (zakres) realizowanych zadań organizacyjno-zarządczych.

Szczególne miejsce w programie kształcenia zajmują treści wywodzące się z dwóch subdyscyplin nauk o zarządzaniu i jakości: teorii organizacji i zarządzania oraz zachowań organizacyjnych, obejmujących wspólnie następujące zagadnienia:

 • organizacja jako przedmiot badań
 • zarządzanie jako przedmiot badań
 • nurty i podejścia w teorii zarządzania
 • rozwój teorii organizacji i zarządzania
 • relacje organizacyjne i międzyorganizacyjne
 • cele organizacji
 • funkcje zarządzania
 • modele i typy organizacji
 • struktury organizacyjne
 • charakterystyki uczestników organizacji
 • procesy indywidualne
 • procesy interpersonalne
 • procesy grupowe i międzygrupowe
 • zespoły w organizacjach
 • uwarunkowania kontekstualne zachowań organizacyjnych
 • władza w organizacji
 • style kierowania
 • przywództwo
 • zaufanie w zarządzaniu
 • kultura organizacyjna.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktorskich), zwłaszcza
w dyscyplinie „nauki o zarządzaniu i jakości”.

 

Proponowane moduły w ramach kierunku:

 • Coaching i zasoby ludzkie
 • Komunikacja i zarządzanie kryzysowe.

Moduł 1: Coaching i zasoby ludzkie

Absolwenci z tym modułem znają zagadnienia obejmujące: współczesny rynek pracy, prawo pracy, zarządzanie zasobami ludzkimi, metody doradztwa personalnego i zawodowego, praktyczne aspekty coachingu, mentoringu i tutoringu.

Rekomendowane zawody w ramach specjalności Coaching, mentoring i zasoby ludzkie:

 • 235920 Trener osobisty (coach, mentor, tutor)
 • 242303 Doradca personalny
 • 242305 Konsultant do spraw kariery
 • 242307 Specjalista do spraw kadr
 • 242309 Specjalista do spraw rekrutacji pracowników
 • 242311 Specjalista do spraw zarządzania talentami.

235920 Trener osobisty (coach, mentor, tutor) pomaga klientowi dokonywać zmiany w rozwoju osobistym i zawodowym oraz realizacji wyznaczonych celów, wspiera proces zmiany we wszystkich obszarach życia, odkrywa niewykorzystany potencjał człowieka, wzbudza motywację do działania, wspólnie z klientem znajduje skuteczne rozwiązania.

242303 Doradca personalny prowadzi działalność polegającą na odpłatnym świadczeniu usług w zakresie rozwiązywania problemów wykorzystania zasobów ludzkich, między innymi poszukując konkretnych pracowników (najczęściej wysoko wykwalifikowanych) dla konkretnych pracodawców, z zachowaniem należytej troski o interesy zleceniodawcy i kandydata na pracownika.

242305 Konsultant do spraw kariery udziela wsparcia i doradza w sprawach związanych z rozwojem kariery zawodowej, prowadzi indywidualne sesje szkoleniowo-mentorskie, realizuje projekty wspierające rozwój karier managerskich i specjalistów różnych branż, ułatwia podejmowanie ważnych decyzji zawodowych, wspiera kadrę menedżerską w doskonaleniu umiejętności zarządzania ludźmi, świadczy usługi outplacementu indywidualnego.

242307 Specjalista do spraw kadr realizuje zgodną z przepisami prawa pracy politykę kadrową organizacji, w której jest zatrudniony. Jest odpowiedzialny za realizację polityki kadrowej przedsiębiorstwa. Do zadań pracownika na tym stanowisku należy w szczególności: prowadzenie dokumentacji kadrowej, obsługa procesów związanych z zatrudnianiem oraz rozwiązywaniem umów o pracę, ewidencja czasu pracy, kontrola uprawnień pracowniczych niezbędnych do wykonywania zawodów wymagających specjalnych uprawnień, certyfikatów itp. Opracowuje również i aktualizuje informacje o potrzebach kadrowych jednostki oraz rekrutuje i selekcjonuje kandydatów do pracy.

242309 Specjalista do spraw rekrutacji pracowników zajmuje się identyfikowaniem wymogów, ograniczeń i przesłanek rekrutacji ze strony podmiotu zatrudniającego, rynku pracy, uregulowań prawnych, oceną przydatności źródeł wiedzy o kandydatach, kanałów informacyjnych, procedur rekrutacyjnych, itp.

242311 Specjalista do spraw zarządzania talentami odpowiada za realizację procesu zarządzania pracownikami o najwyższym potencjale rozwojowym, zajmuje się inspirowaniem pracowników do maksymalnego wykorzystywania potencjału w sposób gwarantujący korzyści dla samego pracownika, jak i firmy.

Moduł 2: Komunikacja i zarządzanie kryzysowe

Absolwenci z tym modułem znają zagadnienia obejmujące: systemy bezpieczeństwa i ochrony, funkcjonowanie grup dyspozycyjnych, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, psychologię zagrożeń, komunikację w sytuacjach kryzysowych.

Rekomendowany zawód w ramach specjalności Komunikacja i zarządzanie kryzysowe:

- 242227 Specjalista zarządzania kryzysowego

242227 Specjalista zarządzania kryzysowego zapobiega sytuacjom kryzysowym zagrażającym zdrowiu i życiu obywateli lub środowisku, uruchamia działania służb ratowniczych, usuwa skutki sytuacji kryzysowych oraz niesie pomoc poszkodowanym, działa na rzecz odtworzenia zasobów infrastruktury krytycznej, odpowiada za sprawny przepływ informacji między organami i strukturami odpowiedzialnymi za zarządzanie kryzysowe, a także opracowuje procedury reagowania kryzysowego.

Możliwe jest tworzenie w ramach kierunku innych (kolejnych) modułów, ukierunkowanych
na określone obszary funkcjonalne organizacji, a przygotowujących w pogłębionym zakresie
do zarządzania w oparciu o rozwinięte i ugruntowane umiejętności i kompetencje w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości, psychologii oraz nauk o komunikacji społecznej i mediach (np. Sprzedaż i marketing).